งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย ต่างๆ คณะกรรมการตามพันธกิจ และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พิจารณาจัดสรร งบประมาณและเสนอ คณบดี คณบดี

2 2 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณใหม่มีดังนี้  ภาควิชา  สำนักงานคณบดี  โรงพยาบาล  โครงการอื่นๆ

3 3 ภาควิชา เสนอความต้องการ ระบุกิจกรรม ในกรณีมีพันธกิจเดียว เสนอที่รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ นั้นๆพิจารณากลั่นกรอง คณบดี ในกรณีที่มีหลาย พันธกิจ ให้เสนอที่รองคณบดี ฝ่ายบริหาร อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่าย นโยบายและแผน ไม่อนุมัติ ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ )

4 4 สำนักงาน คณบดี รองคณบดีพิจารณา ให้ความเห็น คณบดี อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

5 5 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ ) โรงพยาบาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

6 6 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ ) โครงการอื่นๆ รองคณบดีฝ่าย บริหาร อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

7 7 กำหน ด เวลา ขั้นตอนตาม แผนภูมิ หน่วยงา นที่ เกี่ยวข้อ ง ปีงบประมาณ 2552 ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย ต. ค. 51 กำหนด รายละเอียด ครุภัณฑ์แบบ แปลนปรับปรุง สิ่งก่อสร้างให้แล้ว เสร็จ หน่วยงา นที่ ได้รับ อนุมัติ รายการ ฯ 1 ต. ค ธ. ค. 51 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (4 วิธี ) 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีประกวดราคา 3. วิธีคัดเลือก 4. วิธีพิเศษ งาน พัสดุ ( เบอร์ โทร 1078) 1 ม. ค มี. ค. 52 ดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน ( ทำสัญญากับ บริษัท ) งาน พัสดุ ( เบอร์ โทร 1078) 1 ม. ค. – 31 พ. ค. 52 วางฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ ( ส่งเอกสารเบิก เงิน ) งานคลัง ( เบอร์ โทร 1216) ระยะเวลาการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552


ดาวน์โหลด ppt 1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google