งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย ต่างๆ คณะกรรมการตามพันธกิจ และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พิจารณาจัดสรร งบประมาณและเสนอ คณบดี คณบดี

2 2 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณใหม่มีดังนี้  ภาควิชา  สำนักงานคณบดี  โรงพยาบาล  โครงการอื่นๆ

3 3 ภาควิชา เสนอความต้องการ ระบุกิจกรรม ในกรณีมีพันธกิจเดียว เสนอที่รองคณบดีฝ่ายพันธกิจ นั้นๆพิจารณากลั่นกรอง คณบดี ในกรณีที่มีหลาย พันธกิจ ให้เสนอที่รองคณบดี ฝ่ายบริหาร อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่าย นโยบายและแผน ไม่อนุมัติ ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ )

4 4 สำนักงาน คณบดี รองคณบดีพิจารณา ให้ความเห็น คณบดี อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

5 5 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ ) โรงพยาบาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

6 6 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( ใหม่ ) โครงการอื่นๆ รองคณบดีฝ่าย บริหาร อนุมัติ งานนโยบาย และแผน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน ไม่ อนุมัติ

7 7 กำหน ด เวลา ขั้นตอนตาม แผนภูมิ หน่วยงา นที่ เกี่ยวข้อ ง ปีงบประมาณ 2552 ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. 1-31 ต. ค. 51 กำหนด รายละเอียด ครุภัณฑ์แบบ แปลนปรับปรุง สิ่งก่อสร้างให้แล้ว เสร็จ หน่วยงา นที่ ได้รับ อนุมัติ รายการ ฯ 1 ต. ค. - 31 ธ. ค. 51 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (4 วิธี ) 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีประกวดราคา 3. วิธีคัดเลือก 4. วิธีพิเศษ งาน พัสดุ ( เบอร์ โทร 1078) 1 ม. ค. - 31 มี. ค. 52 ดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน ( ทำสัญญากับ บริษัท ) งาน พัสดุ ( เบอร์ โทร 1078) 1 ม. ค. – 31 พ. ค. 52 วางฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ ( ส่งเอกสารเบิก เงิน ) งานคลัง ( เบอร์ โทร 1216) ระยะเวลาการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2552


ดาวน์โหลด ppt 1 ลำดับขั้นตอนการเสนอขอ งบประมาณ ( เดิม ) ภาควิชา / หน่วยงานเสนอความ ต้องการ งานนโยบายและแผนรวบรวม / แยกแต่ละพันธกิจ ส่งคณะกรรมการ ตามพันธกิจและรองคณบดีฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google