งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ. ศ เพิ่มเติม 2

3 2. ขยายระยะเวลาการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม อำนาจส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 15 มิ. ย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำ ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ของบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก. ค. 56 และเบิกจ่ายภายใน ก. ย. 56 3

4 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค /15667 ลว 1 พ. ค. 56 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ให้ ดำเนินการ 4 1. รายงานสถานะการก่อหนี้เงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี 2556 สำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อ หนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ. ค.56 ให้ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความ จำเป็นในการขอผ่อนผันต่อ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

5 5 2. โครงการ / รายการที่เป็นการ ดำเนินการเอง เฉพาะที่ไม่ต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณเรียบร้อย แล้ว เพื่อมาดำเนินโครงการ / รายการภายใต้ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้รายงานโดยระบุ ในช่องเหตุผลว่าเป็นรายการดำเนินการเอง หรือโอนเปลี่ยนแปลง 3. ให้ส่วนราชการแจ้ง กรมบัญชีกลางโดยด่วนภายในวันที่ 8 พ. ค. 56 เพื่อขอผ่อนผัน หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป

6 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ ว 1124 ลว 3 พ. ค. 56 6

7 7

8 งบ รายจ่าย งปม. ได้รับ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว คงเหลือรอเบิกจ่าย % เบิกจ่ายตาม ผลเปรียบเทียบ % ลบ. % % % มติ ครม. แผนฯ สพฐ. + (-) จาก มติ ครม. + (-) จาก แผนฯ สพฐ. งบบุคลากร 215, , , (6.56) (12.56 ) งบดำเนินงาน 25, , , (42.67) (56.38 ) งบลงทุน 7, , , (41.98) (84.40 ) งบเงินอุดหนุน 43, , , (16.52 ) งบรายจ่ายอื่น (61.67) (91.45 ) รวม 291, , , , (9.52) (19.08 ) ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./ แผนฯ สพฐ. ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน

9 เบิกจ่าย ลบ. ผูกพัน สัญญา 1, ลบ. คงเหลือ 1, ลบ. งบลงทุน ของ สพป. ทั้งสิ้น 3, ล้านบาท % % % 9

10 เบิกจ่าย ลบ. ผูกพัน สัญญา ลบ. คงเหลือ ลบ. งบลงทุนของ สพม. ทั้งสิ้น 1, ล้านบาท 9.10 % % % 10

11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก หน่วย : ล้านบาท 11

12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 12

13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย หน่วย : ล้านบาท 13

14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 14

15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก หน่วย : ล้านบาท 15

16 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 16

17 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย หน่วย : ล้านบาท 17

18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 18

19 สำนักการคลังและ สินทรัพย์ กลุ่มติดตามและ เบิกจ่ายงบประมาณ โทร


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google