งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
ครม. มี มติ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 56 เห็นชอบ 1. ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน โดยให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 15 พ.ค. 56

3 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
3 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ เพิ่มเติม 2. ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอำนาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 15 มิ.ย.56 2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำ ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. 56 และเบิกจ่ายภายใน ก.ย. 56

4 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/15667 ลว 1 พ.ค. 56
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ดำเนินการ 1. รายงานสถานะการก่อหนี้เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี 2556 สำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ค.56 ให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการเร่งรัดฯ

5 5 2. โครงการ/รายการที่เป็นการดำเนินการเอง เฉพาะที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อมาดำเนินโครงการ/รายการภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้รายงานโดยระบุในช่องเหตุผลว่าเป็นรายการดำเนินการเอง หรือโอนเปลี่ยนแปลง 3. ให้ส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลางโดยด่วนภายในวันที่ 8 พ.ค. 56 เพื่อขอผ่อนผัน หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป

6 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1124 ลว 3 พ.ค. 56
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1124 ลว 3 พ.ค. 56 การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน งบประมาณปี 2556 ให้ดำเนินการดังนี้ 1. เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางแล้ว เร่งบันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS และบันทึกรายการในระบบ e-GP ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 พ.ค. 56

7 7 2. ให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 ติดตามเร่งรัดโรงเรียนที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ให้ติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากมีรายการใดคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด ส่งสพฐ. ภายใน 7 พ.ค. 56

8 ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./แผนฯ สพฐ.
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 8 งบรายจ่าย งปม.ได้รับ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ก่อหนี้ผูกพันแล้ว คงเหลือรอเบิกจ่าย %เบิกจ่ายตาม ผลเปรียบเทียบ % % มติ ครม. แผนฯ สพฐ. + (-) จาก + (-)จากแผนฯสพฐ. งบบุคลากร 215,004.01 134,249.02 62.44 - 80,754.99 37.56 69 75 (6.56) (12.56) งบดำเนินงาน 25,060.62 6,599.64 26.33 309.91 1.24 18,151.07 72.43 82.71 (42.67) (56.38) งบลงทุน 7,700.64 617.96 8.02 3,045.33 39.55 4,037.35 52.43 50 92.42 (41.98) (84.40) งบเงินอุดหนุน 43,256.13 31,918.78 73.79 11.27 0.03 11,326.08 26.18 90.31 4.79 (16.52) งบรายจ่ายอื่น 564.02 41.34 7.33 238.16 42.22 284.52 50.45 98.78 (61.67) (91.45) รวม 291,585.42 173,426.74 59.48 3,604.67 114,554.01 39.29 78.56 (9.52) (19.08)

9 งบลงทุน ของ สพป. ทั้งสิ้น 3,691.44 ล้านบาท ผูกพันสัญญา เบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 3, ล้านบาท 9 10.87 % 52.31% ผูกพันสัญญา 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. 36.82% คงเหลือ 1, ลบ.

10 งบลงทุนของ สพม. ทั้งสิ้น 1,562.67 ล้านบาท
10 9.10% 35.68 % ผูกพันสัญญา ลบ. เบิกจ่าย ลบ. 55.22 % คงเหลือ ลบ.

11 11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก 11 หน่วย : ล้านบาท

12 12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (ต่อ) 12 หน่วย : ล้านบาท

13 13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย 13 หน่วย : ล้านบาท

14 14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย (ต่อ) 14 หน่วย : ล้านบาท

15 15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก 15 หน่วย : ล้านบาท

16 16 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (ต่อ) 16 หน่วย : ล้านบาท

17 17 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย 17 หน่วย : ล้านบาท

18 18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย (ต่อ) 18 หน่วย : ล้านบาท

19 สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
.สวัสดีค่ะ. สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ โทร


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google