งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เพิ่มเติม 2

3 2. ขยายระยะเวลาการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม อำนาจส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 15 มิ. ย.56 2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำ ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ของบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก. ค. 56 และเบิกจ่ายภายใน ก. ย. 56 3

4 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/15667 ลว 1 พ. ค. 56 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ให้ ดำเนินการ 4 1. รายงานสถานะการก่อหนี้เงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี 2556 สำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อ หนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ. ค.56 ให้ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคพร้อมเหตุผลความ จำเป็นในการขอผ่อนผันต่อ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

5 5 2. โครงการ / รายการที่เป็นการ ดำเนินการเอง เฉพาะที่ไม่ต้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ที่ของบประมาณเรียบร้อย แล้ว เพื่อมาดำเนินโครงการ / รายการภายใต้ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้รายงานโดยระบุ ในช่องเหตุผลว่าเป็นรายการดำเนินการเอง หรือโอนเปลี่ยนแปลง 3. ให้ส่วนราชการแจ้ง กรมบัญชีกลางโดยด่วนภายในวันที่ 8 พ. ค. 56 เพื่อขอผ่อนผัน หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป

6 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ ว 1124 ลว 3 พ. ค. 56 6

7 7

8 งบ รายจ่าย งปม. ได้รับ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว คงเหลือรอเบิกจ่าย % เบิกจ่ายตาม ผลเปรียบเทียบ % ลบ. % % % มติ ครม. แผนฯ สพฐ. + (-) จาก มติ ครม. + (-) จาก แผนฯ สพฐ. งบบุคลากร 215,004.0 1 134,249.0 2 62.4 4 --80,754.99 37.5 6 69 75 (6.56) (12.56 ) งบดำเนินงาน 25,060.626,599.64 26.3 3 309.911.2418,151.07 72.4 3 69 82.71 (42.67) (56.38 ) งบลงทุน 7,700.64617.968.02 3,045.3 3 39.5 5 4,037.35 52.4 3 50 92.42 (41.98) (84.40 ) งบเงินอุดหนุน 43,256.1331,918.78 73.7 9 11.270.0311,326.08 26.1 8 69 90.31 4.79 (16.52 ) งบรายจ่ายอื่น 564.0241.347.33238.16 42.2 2 284.52 50.4 5 69 98.78 (61.67) (91.45 ) รวม 291,585.4 2 173,426.7 4 59.4 8 3,604.6 7 1.24 114,554.0 1 39.2 9 69 78.56 (9.52) (19.08 ) ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./ แผนฯ สพฐ. ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 8

9 เบิกจ่าย 401.33 ลบ. ผูกพัน สัญญา 1,930.92 ลบ. คงเหลือ 1,359.1 9 ลบ. งบลงทุน ของ สพป. ทั้งสิ้น 3,691.44 ล้านบาท 10.87 % 36.82 % 52.31 % 9

10 เบิกจ่าย 142.20 ลบ. ผูกพัน สัญญา 557.64 ลบ. คงเหลือ 862.83 ลบ. งบลงทุนของ สพม. ทั้งสิ้น 1,562.67 ล้านบาท 9.10 % 55.22 % 35.68 % 10

11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก หน่วย : ล้านบาท 11

12 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 12

13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย หน่วย : ล้านบาท 13

14 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 14

15 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก หน่วย : ล้านบาท 15

16 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 16

17 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย หน่วย : ล้านบาท 17

18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ข้อมูล ณ. วันที่ 29 เมษายน 2556 เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 18

19 สำนักการคลังและ สินทรัพย์ กลุ่มติดตามและ เบิกจ่ายงบประมาณ โทร. 0-2288-5628


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google