งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก

2 การศึกษาการเลือกใช้บริการด้าน สุขภาพของกำลังพลใน รพ. ทบ. ด้าน ประสิทธิผล  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้าน ประสิทธิผล  ประชากร : กำลังพลในพื้นที่  ตัวอย่าง : กำลังพลในพื้นที่จำนวน 10 %  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : กรกฎาคม 2553  แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรม แพทย์ทหารบก  วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

3 การศึกษาการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพของ ครอบครัวกำลังพลใน รพ. ทบ. ด้าน ประสิทธิผล  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้าน ประสิทธิผล  ประชากร : กำลังพลในพื้นที่  ตัวอย่าง : กำลังพลในพื้นที่จำนวน 10 %  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : กรกฎาคม 2553  แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรม แพทย์ทหารบก  วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

4 การศึกษาความพึงพอใจในการ บริการของ รพ. ทบ. ด้าน คุณภาพ  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้าน คุณภาพ  เป็นข้อมูลที่ต้องนำส่ง กพร. เพื่อพิจารณางบประมาณ และโบนัสประจำปี  ประชากร : ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก  ตัวอย่าง : ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 10% ของผู้ป่วยที่มารับการตรวจใน 1 วัน เก็บข้อมูล ทั้งสิ้นเป็นเวลา 5 วัน  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : 22-26 มิถุนายน 2553  แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรม แพทย์ทหารบก  วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

5 การศึกษาความพึงพอใจของ รพ. ทบ. ต่อการ บริการและบริหารงานของ พบ. ด้านสุขภาพ  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ ทหารบก ด้านสุขภาพ  ประชากรและตัวอย่าง : ผอ. รพ. ทบ. 37 แห่ง  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูล ในเดือน พ. ค. 2553  สถานที่เก็บข้อมูล : การประชุม นขต. พบ.

6 การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บังคับบัญชาต่อการบริการของหน่วย สายแพทย์และกรมแพทย์ทหารบก ด้าน คุณภาพ  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้าน คุณภาพ  ประชากร : ผู้บังคับบัญชาของหน่วยสายแพทย์  ตัวอย่าง : ผู้บังคับบัญชาของหน่วยสายแพทย์ ร้อยละ 40  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : พฤษภาคม 2553  แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรม แพทย์ทหารบก  วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

7 โครงการช่องทางพิเศษสำหรับทหารและ ครอบครัวที่มารับบริการใน รพ. ทบ.  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อ พัฒนาคุณภาพการบริการ  เป็นการสำรวจช่องทางพิเศษของทหารและ ครอบครัวใน รพ. ทบ.  การดำเนินโครงการ ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลจาก ผอ. รพ. ทบ. เดือน ม. ค.2553 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์แนวทาง ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุด ควรนำมาเป็น มาตรฐานในการปฏิบัติของ รพ. ทบ. อื่นๆ ขั้นตอนที่ 3 ทำการผลักดันให้ทุก รพ. ทบ. มี ช่องทางพิเศษสำหรับทหารและครอบครัวที่มารับ บริการ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล โดยการใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจของทหารและ ครอบครัวที่มารับบริการและร้อยละของผู้ที่มารับ บริการที่เพิ่มขึ้น

8 โครงการการจัดการข้อร้องเรียน  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนา คุณภาพการบริการ  เป็นข้อมูลที่ต้องนำส่ง กพร. เพื่อพิจารณางบประมาณ และโบนัสประจำปี  เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนและร้อยละของการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการมีต่อการบริการของ รพ. ทบ. และ พบ. ร้องเรียนผ่านช่องทางของหนังสือ ร้องเรียน, จดหมาย, เอกสารอื่นๆ, ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์, สื่อสิ่งพิมพ์ และ Web เป็นต้น  การดำเนินโครงการ : รพ. ทบ. เก็บข้อมูลจำนวนเรื่อง ร้องเรียน และร้อยละวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ส่งให้ กวก. พบ. ทุก 3 เดือน ทางเอกสารและ E-mail ของ กวก. พบ.

9 การศึกษาทหารกองประจำการที่ผ่านการ อบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อ พัฒนาด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ช่วยให้ทหารกองประจำการมีความรู้ ป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อเอดส์รายใหม่  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ ดำเนินงานภายใน มิ. ย.

10 การศึกษาความชุกการติดเชื้อเอดส์ และการให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ  แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ  ประชากร : ชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกเข้า เป็นทหารกองประจำการและตรวจยืนยันผล และได้รับการปรึกษา  รายงานผลก่อนแยกย้ายจากหน่วยฝึกทุกผลัด


ดาวน์โหลด ppt การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google