งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม. ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม. ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม. ค สำนักการคลังและสินทรัพย์ 1

2 งบรายจ่าย งปม. ได้รับ ลบ. เบิกจ่ายแล้วก่อหนี้ผูกพันแล้วคงเหลือรอเบิกจ่าย % เบิกจ่ายตาม ผลเปรียบเทียบ % ลบ. % % % มติ ครม. แผนฯ สพฐ. + (-) จาก มติ ครม. + (-) จาก แผนฯ สพฐ. งบบุคลากร 215, , , (5.60) (13.21 ) งบดำเนินงาน 25, , , (31.73) (50.21 ) งบลงทุน 7, , (24.01) (77.27 ) งบเงินอุดหนุน 43, , , (7.57) (53.21 ) งบรายจ่ายอื่น (41.73) (91.03 ) รวม 291, , , (9.16) (24.31 ) 1. ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./ แผนฯ สพฐ. ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./ แผนฯ สพฐ. ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม

3  1. กรมบัญชีกลางประสานแจ้งให้ สพฐ. เตรียม จัดทำรายละเอียดการติดตาม งบลงทุน เป็นรายการ เพื่อให้ทราบใน 4 ประเด็น ก่อนถึง 31 มีนาคม ’56 2 การบริหารงบลงทุน : 2 เรื่องสำคัญ  1. ภาพรวมงบลงทุน มีทั้งหมดกี่รายการ จำแนกเป็นค่าก่อสร้างกี่รายการ และค่า ครุภัณฑ์กี่รายการ เป็นวงเงินเท่าไรในแต่ละ รายการ  2. ผลการดำเนินงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง อยู่ใน ขั้นตอนใด ในแต่ละรายการ  3. รายการที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน ( ทำ PO) ไม่ทัน 31 มี. ค.’56 มีเท่าไร และปัญหาอุปสรรค คืออะไร  4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนดหรือไม่ ( สิ้นไตรมาส 2 ต้องเบิกจ่ายได้ 25% ของ งบลงทุน 2, ล้านบาท ) ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

4  2 กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2 การบริหารงบลงทุน : 2 เรื่องสำคัญ ( ต่อ ) เพื่อ  1. รองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน งปม.’56 ตามนโยบายรัฐบาล  2. เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายใน มีนาคม 2556 ดังนั้น กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องระบุ 3 ประเด็น สำคัญลงใน บัญชีจัดสรร คือ (1) รหัสงบประมาณ (2) รหัสแหล่งเงิน (3) จำนวน งปม. ที่ใช้ในโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP เพื่อ : นำข้อมูล (1)-(3) เชื่อมโยงไปสร้างใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ได้ ดังนั้น : ถ้าไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ สถานศึกษาไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ 4

5 เบิกจ่าย ลบ. ผูกพัน สัญญา ลบ. คงเหลือ 1, ลบ. งบลงทุนของ สพป. ทั้งสิ้น 1, ล้านบาท 1.05% 94.10% 4.85% 5

6 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด หน่วย : ล้านบาท 6

7 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ( ต่อ ) 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 7

8 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 7 ลำดับ 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพป.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 7 ลำดับ หน่วย : ล้านบาท 8

9 เบิกจ่าย ลบ. ผูกพัน สัญญา ลบ. คงเหลือ ลบ. งบลงทุนของ สพม. ทั้งสิ้น ล้านบาท 2.54% 83.66% 13.80% 9

10 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด หน่วย : ล้านบาท 10

11 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ( ต่อ ) 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับ 20 อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ( ต่อ ) หน่วย : ล้านบาท 11

12 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับ 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่ / หน่วยเบิก ( สพม.) ณ. สิ้นไตรมาส 1( ต. ค.- ธ. ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับ หน่วย : ล้านบาท 12

13 สำนักการคลังและ สินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่าย งบประมาณ โทร


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม. ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google