งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์

2 สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๔ รูปแบบ ปรับโครงสร้างเดิม เสนอโครงสร้างใหม่ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขาธิการฯ สนง. ปลัดฯ กรม ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมอื่น ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ + เครดิตยูเนี่ยน (กระทรวงการคลัง) สหกรณ์ร้านค้า + บริการ (กระทรวงพาณิชย์ และอื่น ๆ) สนง. เลขาธิการ สนง. นโยบายและแผน สนง. ทะเบียนสหกรณ์ สนง. ส่งเสริมสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชี สหกรณ์

3 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร
สหกรณ์ วาระแห่งชาติ รูปแบบที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหาร หลักการ 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ปรับปรุงโครงสร้างให้ตอบสนองผู้รับบริการครบทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ๓. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำยุทธศาสตร์การสหกรณ์ไปกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 รูปแบบที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ วาระแห่งชาติ รูปแบบที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์+เครดิตยูเนี่ยน (กระทรวงการคลัง) สหกรณ์ร้านค้า+บริการ (กระทรวงพาณิชย์และอื่น ๆ) หลักการ 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร 3. แยกสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในภารกิจด้านส่งเสริมสหกรณ์ไปสังกัดหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่

5 (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
สหกรณ์ วาระแห่งชาติ รูปแบบที่ ๓ (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาการสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ สำนักงาน เลขาธิการ สำนักงาน นโยบายและแผน สำนักงาน ทะเบียนสหกรณ์ สำนักส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ หลักการ - เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริหารโดยคณะกรรมการ

6 รูปแบบ 4 กระทรวงสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมอื่น ๆ
สหกรณ์ วาระแห่งชาติ กระทรวงสหกรณ์ สำนักงาน ปลัดกระทรวง กรมทะเบียน สหกรณ์ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมอื่น ๆ หลักการ 1. แยกหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ตั้งกระทรวงขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “กระทรวงสหกรณ์” โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สังกัดอยู่ภายใต้ กระทรวงดังกล่าว 3. องค์กรชุมชนที่รวมกันด้วยหลักวิธีการสหกรณ์ให้อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google