งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สหกรณ์ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ วาระแห่งชาติ

2 ปรับ โครงสร้าง เดิม เสนอ โครงสร้าง ใหม่ กรม ส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจ บัญชี สหกรณ์ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การบริหาร สหกรณ์ ออมทรัพย์ + เครดิตยู เนี่ยน ( กระทรวงก ารคลัง ) สหกรณ์ ร้านค้า + บริการ ( กระทรวง พาณิชย์ และ อื่น ๆ ) สหกรณ์ ร้านค้า + บริการ ( กระทรวง พาณิชย์ และ อื่น ๆ ) กระทรวง สหกรณ์ สนง. คณะกรรมการ ส่งเสริมและ พัฒนาการ สหกรณ์ เลขาธิการ ฯ สนง. ส่งเส ริม สหกร ณ์ สนง. ส่งเส ริม สหกร ณ์ สนง. ตรวจ บัญชี สหกร ณ์ สนง. ทะเบี ยน สหกร ณ์ สนง. ทะเบี ยน สหกร ณ์ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๔ รูปแบบ ข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๔ รูปแบบ กรม ทะเบี ยน สหก รณ์ สน ง. ปลั ดฯ สน ง. ปลั ดฯ สนง. เลขาธิ การ สนง. นโยบ าย และ แผน สนง. นโยบ าย และ แผน กรม ส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจ บัญชี สหกรณ์ กรม ส่งเส ริม สหก รณ์ กรม ตรว จ บัญ ชี สหก รณ์ กร ม อื่น ๆ สหกรณ์ วาระแห่งชาติ ๑ ๒ ๓ ๔

3 กรมส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การบริหาร รูปแบบที่ ๑ หลักการ 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ปรับปรุงโครงสร้างให้ตอบสนองผู้รับบริการครบทุกกลุ่มอย่าง เสมอภาคและเท่าเทียม ๓. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำยุทธศาสตร์การสหกรณ์ ไปกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ หลักการ 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ปรับปรุงโครงสร้างให้ตอบสนองผู้รับบริการครบทุกกลุ่มอย่าง เสมอภาคและเท่าเทียม ๓. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำยุทธศาสตร์การสหกรณ์ ไปกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สหกรณ์ วาระแห่งชาติ

4 รูปแบบที่ ๒ สหกรณ์ วาระแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ + เครดิตยูเนี่ยน ( กระทรวงการคลัง ) สหกรณ์ร้านค้า + บริการ ( กระทรวงพาณิชย์ และอื่น ๆ ) กรมส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หลักการ 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์กำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ ภาคการเกษตร 3. แยกสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในภารกิจด้าน ส่งเสริมสหกรณ์ไปสังกัดหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ สอดคล้องกับภารกิจใหม่

5 รูปแบบที่ ๓ ( สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ) รูปแบบที่ ๓ ( สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ) สหกรณ์ วาระแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมและ พัฒนาการสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาการสหกรณ์ สำนัก ส่งเสริม สหกรณ์ สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์ สำนักงาน ทะเบียน สหกรณ์ สำนักงาน นโยบาย และแผน สำนักงา น เลขาธิกา ร หลักการ - เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริหารโดยคณะกรรมการ

6 สหกรณ์ วาระแห่งชาติ รูปแบบ 4 กรม ทะเบียน สหกรณ์ สำนักงา น ปลัดกระ ทรวง สำนักงา น ปลัดกระ ทรวง กรม ส่งเสริม สหกรณ์ กรมตรวจ บัญชี สหกรณ์ กรม อื่น ๆ กระทรวง สหกรณ์ หลักการ 1. แยกหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออกจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 2. ตั้งกระทรวงขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “ กระทรวงสหกรณ์ ” โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สังกัดอยู่ภายใต้ กระทรวงดังกล่าว 3. องค์กรชุมชนที่รวมกันด้วยหลักวิธีการสหกรณ์ให้อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สหกรณ์ คณะอนุกรรมการด้านปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google