งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาหาร ปลอดภัย (Food Safety) กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำจืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาหาร ปลอดภัย (Food Safety) กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำจืด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาหาร ปลอดภัย (Food Safety) กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำจืด

2 ทำไมต้องมีมาตรการ อาหารปลอดภัย ?

3 - เพื่อจัดการ กระบวนการผลิต ทั้งระบบให้เข้าสู่ มาตรฐาน เดียวกัน - เพื่อจัดการ คุณภาพของสินค้า การเกษตรและ อาหารของไทย ที่ส่งออกไปขาย ต่างประเทศ

4 * ความสำคัญของอาหาร ปลอดภัย * * เพื่อการบริโภคอาหาร การเกษตรที่ปลอดภัย * * เพื่อสินค้าที่บริโภคในประเทศ และส่งออก * ต้องมีคุณภาพตามหลัก มาตรฐานสากล ต้องมีคุณภาพตามหลัก มาตรฐานสากล

5

6 การตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์ม

7 คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ มีฟาร์ม ( บ่อ / กระชัง ) เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเพื่อ จำหน่าย มีบ่อ / กระชัง เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำเพื่อยังชีพ

8 เข้าร่วมโครงการแล้วท่านได้ อะไร ? * ได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการในการ รับรองมาตรฐานฟาร์ม * ได้รับการอบรมในโครงการอาหารปลอดภัย * ได้รับการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตเพื่อ หาสารตกค้าง * ได้รับการตรวจวิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อหาสาร ตกค้างก่อนจำหน่าย * ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยใน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ * มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติให้สินค้าเกษตร เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

9 เข้าร่วมโครงการต้องเสีย ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? * ท่านไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น * หน่วยรัฐให้บริการฟรี

10 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน ? สมัครกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่ออกให้บริการอำนวยความ สะดวกในพื้นที่

11 * สมัครโดยตรงได้ที่ศูนย์และสถานีประมงใน เขตจังหวัดที่ฟาร์มตั้งอยู่ * รับสมัครตลอดทั้งปี ในวันและเวลาราชการ * สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในเขต จ. สุราษฎร์ธานีและระนอง สมัครได้ที่นี่... หรือ... โทร 077-274580, 286919

12 เอกสารที่ต้องใช้สมัครเข้า ร่วมโครงการ * เลขทะเบียนฟาร์ม * สำเนาทะเบียนบ้าน * สำเนาบัตรประชาชน * สำเนาโฉนด / นส.3/ สปก./ สัญญาเช่า ที่ดิน ที่ฟาร์มตั้งอยู่

13 มาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหารขั้นต่ำ (Safety level) ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ * มีเลขทะเบียนฟาร์ม * ไม่ใช้สารต้องห้ามที่ทาง ราชการประกาศ * ไม่มียาปฏิชีวนะสาร ตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ เกินมาตรฐานที่กำหนด ( สุ่มตรวจ ) * มีใบกำกับการจำหน่ายลูก พันธุ์สัตว์น้ำหรือ แบบบันทึกการจัดซื้อลูก พันธุ์สัตว์น้ำ

14 มาตรฐานการปฏิบัติ ทางประมงที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) ต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ * มีเลขทะเบียนฟาร์ม * ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทาง ราชการ * ไม่มียาปฏิชีวนะและสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ เกินมาตรฐานที่กำหนด ( ตรวจทุกฟาร์ม ) * ปัจจัยการผลิตต้องไม่ปนเปื้อนของยาและสาร ต้องห้าม ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศทางราชการ * ต้องมีใบกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ยกเว้น ลูกพันธุ์ ที่ทำการเพาะพันธุ์เองหรือรวบรวมจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ * มีการจัดสุขลักษณะฟาร์มได้ตามมาตรฐานที่กรม ประมงกำหนด

15 ข้อกำหนดของ มาตรฐาน GAP มีดังต่อไปนี้ * ด้านสถานที่ * ด้านการจัดการทั่วไป * ด้านปัจจัยการผลิต * ด้านการจัดการดูแล สุขภาพสัตว์น้ำ * ด้านสุขลักษณะฟาร์ม * ด้านการเก็บเกี่ยวและ การขนส่ง * ด้านการบันทึกข้อมูล

16 ขั้นตอนการรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน * เกษตรกรสมัครขอรับการรับรอง * เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์ม * เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินฟาร์ม * กรมประมงให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม * เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มอย่าง ต่อเนื่องจนสิ้นอายุใบรับรอง

17 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มใช้ได้ ตลอดไปหรือไม่ ? * ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจะมีอายุเพียง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง * เมื่อครบกำหนด ทางหน่วยงานที่ออกใบรับรองจะเข้าตรวจฟาร์ม อีก * หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะทำการต่ออายุ ใบรับรองให้อีกทุก 2 ปี

18 มีการเพิกถอนใบรับรอง มาตรฐานฟาร์มหรือไม่ ? มี... มี... หากพบว่ามีการละเลยไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ก็จะตักเตือนให้ปรับปรุงฟาร์ม ให้ได้มาตรฐานตามที่ ได้รับการรับรอง หากยังพบว่า ไม่มีการปรับปรุงก็จะ ดำเนินการเพิกถอนใบรับรอง ต่อไป

19 รับรอง ฟาร์ม แผ น ผลหมายเหตุ Safety level 6668 ต่อ 50+ ใหม่ 18 GAP140 ต่อ 4+ ใหม่ 10 รอ ผลตรวจเนื้อ รวม8068

20 สุ ราษฎร์ ธานี แผนผลหมายเหตุ Safety level 3128 ต่อ 28 GAP120 ต่อ 2+ ใหม่ 10 รอ ผลตรวจเนื้อ รวม4328 ระนองแผนผลหมายเหตุ Safety level 3740 ต่อ 22+ ใหม่ 18 GAP20 ต่อ 2 รอผลตรวจ เนื้อ รวม3740


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาหาร ปลอดภัย (Food Safety) กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำจืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google