งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ใน ระดับเกษตรกร เกษตรกรควรจะ.... เข้าใจภาพรวมของโครงการการผลิต เกษตรอินทรีย์ รู้จักและเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มีหลายมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ใน ระดับเกษตรกร เกษตรกรควรจะ.... เข้าใจภาพรวมของโครงการการผลิต เกษตรอินทรีย์ รู้จักและเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มีหลายมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ใน ระดับเกษตรกร เกษตรกรควรจะ.... เข้าใจภาพรวมของโครงการการผลิต เกษตรอินทรีย์ รู้จักและเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มีหลายมาตรฐาน จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อ ตรวจสอบสมาชิก รู้วิธีการผลิตและการจัดการปัจจัยการผลิต ตามมาตรฐาน เช่นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย รู้วิธีการจัดการระหว่างเก็บเกี่ยวตาม มาตรฐาน เช่นการเกี่ยวข้าว การนวดข้าว รู้วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตาม มาตรฐาน เช่นการจัดเก็บข้าว รู้ตลาด คือจะขายข้าวอินทรีย์ให้ใคร 1

2 การรับรองมาตรฐานคืออะไร การตรวจรับรองมาตรฐาน เป็นการ ตรวจรับรองทุกกระบวนการผลิต การ แปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การกระจาย สินค้าและการจำหน่าย ที่เกี่ยวกับสินค้า นั้นๆ จากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ( จาก ฟาร์ม ถึง ผู้บริโภค ไม่ใช่การรับรอง คุณภาพสินค้า การตรวจรับรองมาตรฐานจะดำเนินการ โดยหน่วยงานตรวจรับรองอิสระ เมื่อผ่านการตรวจรับรอง สามารถติด ตราแสดงความเป็น “ อินทรีย์ ” บนสินค้า ได้ 2

3 ห่วงโซ่อุปทานของระบบข้าว อินทรีย์ของโครงการฯ 3 ชาวนา = ผลิตข้าวเปลือก X หยง = นายหน้า ขายข้าวสาร ผู้ส่งออกข้าว X พ่อค้าข้าวเปลือก = รวบรวมข้าวเปลือก โรงสี = ผลิตข้าวสาร ผู้ค้าข้าว ภายในประเทศ หน่วยงาน / บริษัทตรวจ รับรองมาตรฐาน

4 จำเป็นต้องมีการตรวจรับรอง มาตรฐาน หรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทางเลือกเพื่อการ พึ่งตนเอง บริโภค / จำหน่าย ภายในท้องถิ่น - ไม่จำเป็น เชิงพาณิชย์ – ควรได้รับการ ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ จากหน่วยงานที่ได้รับ การเชื่อถือในแต่ละตลาดด้วย 4

5 หน่วยงานรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ♣ หน่วยงานของรัฐ - กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ♣ หน่วยงานเอกชนไทย - สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไทย ( มกท.) - องค์กรรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ภาคเหนือ ( มอน.) ♣ หน่วยงานของต่างประเทศ 1. Bioagricert 5. IMO (Switzerland / Germany) 2. BCS Oko-Garantie GmbH 6. OMIC (Japan) 3. Soil Association (UK) 7. Ecocert 4. Naturland (Germany 5. Skal (Natherlands) 5

6 กระบวนการตรวจสอบและรับรอง ของ มกท. 6 กรรมการมูลนิธิ ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ องค์กร ผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน นักวิชการ อนุกรรมการรับรอง มาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ เกษตรกร / ผู้ประกอบการ สำนักงาน มกท. ผู้ตรวจ ต้องผ่านการฝึกอบรมจาก สนง. มกท. มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง กับการตรวจ 1. สมัครขอใบรับรอง / ทำ สัญญา / เอกสารฟาร์ม 6. แจ้งผล ถ้าผ่านจะได้ ใบรับรองและใช้ตรา มกท. ได้ 7. อุทธร ณ์ 3. ผู้ตรวจไป ตรวจ เยี่ยม 5. ส่งเรื่องให้ อนุกรรมการ พิจารณา รับรอง มาตรฐาน 2. มอบหมาย งานผู้ตรวจ 4. ผู้ตรวจส่ง รายงานการตรวจ ฟาร์ม

7 ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานในประเทศ ไทย 7

8 กรมวิชาการเกษตร 8

9 9 สำนักงานมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ไทย

10 10 ตัวอย่างตราของมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ในต่างประเทศ

11 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ใน ระดับเกษตรกร เกษตรกรควรจะ.... เข้าใจภาพรวมของโครงการการผลิต เกษตรอินทรีย์ รู้จักและเข้าใจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง มีหลายมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google