งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงไว้ หรือปิดไว้หรือประทับ หรือโดยวิธีอื่น บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานตามระเบียบว่าด้วยการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

2 เครื่องหมายมีความหมายเป็น ดังนี้
เครื่องหมายมีความหมายเป็น ดังนี้ 1) เครื่องหมายสัญลักษณ์ 6 ชิ้น รวมกันเป็นวงกลมหมายถึง การร่วมมือกันระหว่าง สหกรณ์ทุกประเภท 2) เครื่องหมายตัว ส หมายถึง สหกรณ์ และให้เรียกเครื่องหมายตามภาพในวรรคสองว่า สมส.

3 คุณสมบัติในการขอรับรอง
ผลิตภัณฑ์ สินค้าต้องมีการบรรจุหีบห่อเรียบร้อย ฉลากต้องแสดงข้อความตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์กำหนด สินค้าต้องได้รับการรับรอง ตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 2.1 สินค้าประเภทอาหาร ต้องผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติอาหาร

4 คุณสมบัติในการขอรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 2.2 สินค้าประเภทจักสาน หรือหัตถกรรม หรือศิลปะประดิษฐ์ หรือ สิ่งทอ จะต้องผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2.3 สินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก (2.1) และ (2.2) จะต้อง ผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม แนะนำสินค้า นั้น ๆ

5 ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นผู้แทนของสหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกร หรือ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ หรือ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ภายใต้ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

6 1. มีระยะเวลาจัดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีการระดมทุนภายในกลุ่ม 3. มีผู้นำกลุ่ม 4. มีระเบียบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 5. มีการจัดสรรผลประโยชน์คืนสู่สมาชิกด้วยความเป็นธรรม 6. มีการดำเนินงานตามหลักการและวิธีการของสหกรณ์

7 ขั้นตอนการขอรับรอง ตัวอย่างใบรับรอง สมส.

8 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google