งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องหมายสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงไว้ หรือปิดไว้หรือประทับ หรือโดยวิธีอื่น บน บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบว่าด้วยการรับรองสินค้ามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องหมายสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงไว้ หรือปิดไว้หรือประทับ หรือโดยวิธีอื่น บน บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบว่าด้วยการรับรองสินค้ามาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องหมายสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงไว้ หรือปิดไว้หรือประทับ หรือโดยวิธีอื่น บน บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบว่าด้วยการรับรองสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์

3 เครื่องหมายมีความหมาย เป็น ดังนี้ 1) เครื่องหมายสัญลักษณ์ 6 ชิ้น รวมกันเป็นวงกลมหมายถึง การร่วมมือกันระหว่าง สหกรณ์ทุก ประเภท 2) เครื่องหมายตัว ส หมายถึง สหกรณ์ และให้เรียกเครื่องหมาย ตามภาพในวรรคสองว่า สมส.

4 คุณสมบัติในการ ขอรับรอง ผลิตภัณฑ์ 1. สินค้าต้องมีการบรรจุหีบห่อเรียบร้อย ฉลากต้องแสดงข้อความตาม หลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขการรับรอง สินค้ามาตรฐานสหกรณ์กำหนด 2. สินค้าต้องได้รับการรับรอง ตรวจสอบ คุณภาพ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 2.1 สินค้าประเภทอาหาร ต้องผ่าน การรับรองตรวจสอบคุณภาพจาก คณะกรรมการอาหารและยา ตาม พระราชบัญญัติอาหาร

5 คุณสมบัติในการ ขอรับรอง ผลิตภัณฑ์ 2.2 สินค้าประเภทจักสาน หรือ หัตถกรรม หรือศิลปะประดิษฐ์ หรือ สิ่งทอ จะต้องผ่านการรับรอง ตรวจสอบคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.) จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม 2.3 สินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก (2.1) และ (2.2) จะต้อง ผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพจาก หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม แนะนำสินค้า นั้น ๆ

6 ผู้ยื่น คำขอ ต้องเป็นผู้แทนของสหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกร หรือ กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชน สหกรณ์ หรือ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ภายใต้ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

7 1. มีระยะเวลาจัดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. มีการระดมทุนภายในกลุ่ม 3. มีผู้นำกลุ่ม 4. มีระเบียบเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการกลุ่ม 5. มีการจัดสรรผลประโยชน์คืนสู่ สมาชิกด้วยความเป็นธรรม 6. มีการดำเนินงานตามหลักการและ วิธีการของสหกรณ์

8 ขั้นตอนการ ขอรับรอง ตัวอย่าง ใบรับรอง สมส.

9


ดาวน์โหลด ppt เครื่องหมายสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงไว้ หรือปิดไว้หรือประทับ หรือโดยวิธีอื่น บน บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานตาม ระเบียบว่าด้วยการรับรองสินค้ามาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google