งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความวิตกกังวลในการเรียน จำนวน25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียนหญิงที่มีความวิตกกังวลในการเรียนต่างกันหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความวิตกกังวลในการเรียน จำนวน25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียนหญิงที่มีความวิตกกังวลในการเรียนต่างกันหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความวิตกกังวลในการเรียน จำนวน25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียนหญิงที่มีความวิตกกังวลในการเรียนต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับความมีนัยสำคัญ .05 เพศ ความวิตกกังวล สูง ต่ำ ชาย 4 11 หญิง 7 3

2 แบบฝึกหัด 2. ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาสถิติ โดยใช้วิธีการสอน 2 วิธี คือ วิธีการบรรยาย มีจำนวนผู้เรียน 12 คน วิธีการสอนแบบเกมส์ มีจำนวนผู้เรียน 8 คน มีจำนวนผู้ที่เข้าใจดังผลสำรวจ อยากทราบว่าวิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีการสอนแบบเกมส์ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในวิชาสถิติแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับความมีนัยสำคัญ .05 วิธีการสอน ความรู้ เข้าใจ ไม่เข้าใจ แบบบรรยาย 3 9 แบบเกมส์ 6 2

3 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แบบฝึกหัด (ต่อ) 3. ในการวิจัยเพื่อต้องการทราบว่านักศึกษาแต่ละสาขามีไหวพริบทางการเรียนต่างกันหรือไม่ ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาขา ความมีไหวพริบ (คน) สูง ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ ต่ำ ธุรกิจสถานพยาบาล 8 1 การจัดการกีฬา 6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความวิตกกังวลในการเรียน จำนวน25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียนหญิงที่มีความวิตกกังวลในการเรียนต่างกันหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google