งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความ วิตกกังวลในการเรียน จำนวน 25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏ ดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความ วิตกกังวลในการเรียน จำนวน 25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏ ดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความ วิตกกังวลในการเรียน จำนวน 25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏ ดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียน หญิงที่มีความวิตกกังวลในการเรียน ต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับความมี นัยสำคัญ.05 เพศความวิตกกังวล สูงต่ำ ชาย 411 หญิง 73

2 2. ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวิชาสถิติ โดยใช้ วิธีการสอน 2 วิธี คือ วิธีการบรรยาย มีจำนวน ผู้เรียน 12 คน วิธีการสอนแบบเกมส์ มีจำนวน ผู้เรียน 8 คน มีจำนวนผู้ที่เข้าใจดังผลสำรวจ อยากทราบว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย และวิธีการสอนแบบเกมส์ทำให้ผู้เรียนมีความ เข้าใจในวิชาสถิติแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้ระดับ ความมีนัยสำคัญ.05 วิธีการสอนความรู้ เข้าใจไม่เข้าใจ แบบบรรยาย 39 แบบเกมส์ 62

3 แบบฝึกหัด (ต่อ) 3. ในการวิจัยเพื่อต้องการทราบว่านักศึกษา แต่ละสาขามีไหวพริบทางการเรียนต่างกัน หรือไม่ ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สาขาความมีไหวพริบ ( คน ) สูงปานกลางค่อนข้างต่ำต่ำ ธุรกิจสถานพยาบาล 0811 การจัดการกีฬา 1160 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1001


ดาวน์โหลด ppt 1. ในการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวส. ที่มีความ วิตกกังวลในการเรียน จำนวน 25 คนเป็นชาย 15 คน หญิง 10 คน ผลการสำรวจปรากฏ ดังนี้ อยากทราบว่านักเรียนชายละนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google