งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร สมมติฐาน สถิติทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร สมมติฐาน สถิติทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร สมมติฐาน สถิติทดสอบ

2 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0

3 ตัวอย่าง : สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายงานการประเมินตนเองว่า นักเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวน 10000 ช. ม. 2 จากการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแห่งนี้ โดย สมศ. ครั้งหนึ่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง นักเรียนมา 20 คน พบว่าความแปรปรวนของเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียน เท่ากับ 12000 ช. ม. 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะกล่าวได้หรือไม่ว่า ความแปรปรวนของเวลา ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนไม่เท่ากับ 10000 ช. ม. 2 ตัวอย่าง : สถานศึกษาแห่งหนึ่งรายงานการประเมินตนเองว่า นักเรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีความแปรปรวน 10000 ช. ม. 2 จากการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแห่งนี้ โดย สมศ. ครั้งหนึ่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง นักเรียนมา 20 คน พบว่าความแปรปรวนของเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียน เท่ากับ 12000 ช. ม. 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะกล่าวได้หรือไม่ว่า ความแปรปรวนของเวลา ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนไม่เท่ากับ 10000 ช. ม. 2 สถิติทดสอบ

4 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 8.91 32.9 ยอมรับ H 0

5 การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของสองประชากร สมมติฐาน สถิติทดสอบ

6 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0

7 ตัวอย่าง : ในการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม ผู้วิจัยได้ สุ่มเลือกนักเรียนมา 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมบทเรียน คอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 โปรแกรม จากนั้นทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ผลดังนี้ โปรแกรมที่ 1 :3.3 3.7 3.5 4.1 3.4 3.5 4.0 3.8 3.2 3.7 โปรแกรมที่ 2 :3.2 3.6 3.1 3.4 3.0 3.4 2.8 3.1 3.3 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผู้ศึกษาจะสรุปได้หรือไม่ว่าโปรแกรม 1 มีประสิทธิภาพดีกว่า โปรแกรม 2 ตัวอย่าง : ในการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม ผู้วิจัยได้ สุ่มเลือกนักเรียนมา 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมบทเรียน คอมพิวเตอร์ กลุ่มละ 1 โปรแกรม จากนั้นทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ผลดังนี้ โปรแกรมที่ 1 :3.3 3.7 3.5 4.1 3.4 3.5 4.0 3.8 3.2 3.7 โปรแกรมที่ 2 :3.2 3.6 3.1 3.4 3.0 3.4 2.8 3.1 3.3 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผู้ศึกษาจะสรุปได้หรือไม่ว่าโปรแกรม 1 มีประสิทธิภาพดีกว่า โปรแกรม 2

8 0 ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 5.91 ยอมรับ H 0

9 แบบฝึกหัด : ในการศึกษาอายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย 2 ตรา โดยสุ่มถ่านไฟฉายตราเพชร และ ตราดาวมาจำนวน 10 และ 21 ก้อน ตามลำดับ บันทึกการใช้งานได้ดังนี้ หน่วย : นาที ตราเพชร : 218 236 178 244 148 171 198 168 160 174 ตราดาว : 178 184 146 176 185 158 175 172 163 181 : 162 152 164 180 157 164 182 169 178 154 148 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จงทดสอบว่าถ่านไฟฉายทั้งสองตรามีอายุการใช้งาน แตกต่างกันหรือไม่ แบบฝึกหัด : ในการศึกษาอายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย 2 ตรา โดยสุ่มถ่านไฟฉายตราเพชร และ ตราดาวมาจำนวน 10 และ 21 ก้อน ตามลำดับ บันทึกการใช้งานได้ดังนี้ หน่วย : นาที ตราเพชร : 218 236 178 244 148 171 198 168 160 174 ตราดาว : 178 184 146 176 185 158 175 172 163 181 : 162 152 164 180 157 164 182 169 178 154 148 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จงทดสอบว่าถ่านไฟฉายทั้งสองตรามีอายุการใช้งาน แตกต่างกันหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนของหนึ่งประชากร สมมติฐาน สถิติทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google