งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โดย ผศ. ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำวิจัย อย่างไร ให้มี คุณภาพ Quality of Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โดย ผศ. ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำวิจัย อย่างไร ให้มี คุณภาพ Quality of Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โดย ผศ. ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำวิจัย อย่างไร ให้มี คุณภาพ Quality of Research

2 สาเหตุแห่งความไม่มี คุณภาพ = เกิดจากความผิดพลาด เนื่องจากความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนในหลายๆ ประการ ในการทำงานวิจัย

3 คุณภา พของ งานวิจั ย คุณค่า ของ งานวิจั ย สิ่งที่ควรคำนึง ทำอย่างไร ? ให้ งานวิจัยมีคุณภาพ

4 คุณค่าของงานวิจัยคุณค่าของงานวิจัย การอ้างอิง ผลการวิจัย 1 การนำผลการวิจัยไปใช้ อย่างกว้างขวาง 2 การพิจารณาคุณค่า ของงานวิจัย

5 ความ ตรง ภายใน (Inter nal validit y) 3 ความตรง ภายนอก (External validity) การพิจารณาคุณภาพของ งานวิจัย 12 คุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของงานวิจัย

6 คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน งานวิจัยที่มีความตรงภายในสูง หมายถึง งานวิจัยที่ไม่มีตัวแปร เกินหรือ ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variable) ผลของความแตกต่างของตัวแปร ตาม (Dependent Variable) ที่ เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากตัวแปร ต้น (Independent Variable) เท่านั้น ผู้วิจัยต้องกำจัด หรือ ควบคุมตัวแปรเกิน

7 แหล่ง ภายนอก หรือ สิ่งแวดล้อม กลุ่ม ตัวอย่าง หรือกลุ่ม ประชากร วิธีดำเนิน การวิจัย หรือ วิธีการ ทดลอง คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน แหล่งที่ทำให้เกิดตัวแปร เกินในงานวิจัย อายุ เพศ ระดับ สติปัญญา ความถนัด เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพ ครอบครัว ความผิดพลาด จาก วิธีดำเนินการ คุณภาพเครื่องมือที่ ใช้ และเวลาที่ใช้ ทดสอบ มีเสียงรบกวน หรือมีตัวแปร สอดแทรก (Intervening Variable) เข้า มาโดยไม่ ทราบมาก่อน ( ภาวะสุขภาพ วิตกกังวล )

8 การ เปรียบเที ยบ ผลสัมฤท ธิ์ ทางการ เรียน วิชา วิทยาศาส ตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึก ษา ปีที่ 2 ที่ ได้รับ การสอน โดย วิธีการ สอน แบบ 7E และ แบบนิรนัย การ เปรียบเที ยบ ผลสัมฤท ธิ์ ทางการ เรียน วิชา วิทยาศาส ตร์ ของ นักเรียน ชั้น มัธยมศึก ษา ปีที่ 2 ที่ ได้รับ การสอน โดย วิธีการ สอน แบบ 7E และ แบบนิรนัย คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน ตัวอ ย่าง งานวิ จัย ตัวแปรต้น : วิธีการ สอน 2 วิธี คือ ตัวแปรตาม : ตัวแปรเกิน : ตัวแปรสอดแทรก :  วิธีการสอน แบบ 7E  วิธีการสอน แบบนิรนัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน  ระดับสติปัญญา เพศ คุณภาพของ แบบทดสอบ ฯลฯ  ความวิตกกังวล แรงจูงใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ฯลฯ

9 การ ควบคุม ความ แปรปรวน ความ แปรปรวน ที่เป็นระบบ (Systemat ic Variance) ความ แปรปรวน ที่ไม่เป็น ระบบ (Unsyste matic Variance) คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน หลักการควบคุมความแปรปรวน (Max Min Con Principle)

10 คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน ทำให้ ความ แปรปรวน ของตัวแปร ตามอันเป็น ผลเนื่องมาก จาก ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรที่ สนใจ มีค่ามาก ที่สุด (Maximize Systematic Variance) 1 2 3 Max Min Con Principle ทำให้ความ แปรปรวน ของตัวแปร ตามอันเป็น ผล เนื่องมาจาก ความ คลาดเคลื่อน ต่าง ๆ มีค่า น้อยที่สุด (Minimize Error Variance) ควบคุมความ แปรปรวน ของตัวแปร ตามอันเป็น ผล เนื่องมาจาก ตัวแปรเกิน ให้มีค่าต่ำสุด (Control Extraneous Systematic Variance)

11 คุณภาพของงานวิจัย : ความตรงภายใน การควบคุมตัว แปรเกิน จัด สมาชิก เข้ากลุ่ม โดยการ สุ่ม จับคู่ สมาชิก ควบคุม สภาพกา รณ์ใน การ ทดลอง ให้มี ความ คงที่ นำตัว แปรเกิน มาใช้ ในการ วิจัย ใช้ สมาชิก ที่มี ลักษณะ ใกล้เคียง กันมาก ที่สุด ควบคุม ด้วยสถิติ

12 วิธีการที่ทำให้เกิด คุณภาพ การออกแบบ การวิจัย (Research Design) การ ออกแบบ การสุ่ม ตัวอย่าง (Sampling Design) การออกแบบ เครื่องมือ (Instrument Design) การวิเคราะห์ และสถิติ (Data Analysis and Statistics Design)

13 วิธีการที่ทำให้เกิดคุณภาพ : การ ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง นิยาม ประชากร ที่จะเลือก เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว แทนที่ดีของประชากรเป้าหมาย 2 6 3 5 1 4 กระบวน การสุ่ม ตัวอย่าง กำหนด ลักษณะ ข้อมูลที่จะ รวบรวม กำหนด วิธีการ ในการวัด กำหนดหน่วย ของการสุ่ม ตัวอย่าง การวางแผนการ เลือก กลุ่มตัวอย่าง Sample Size Sampling Technique ทำการเลือก กลุ่มตัวอย่าง ในขั้นสุดท้าย

14 Validity 1 Reliability 2 Discriminating Power 3 Difficulty 4 วิธีการที่ทำให้เกิดคุณภาพ : การ ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย

15 1 2 3 วิธีการที่ทำให้เกิดคุณภาพ : การ วิเคราะห์และสถิติ เลือกใช้ สถิติ ที่ เหมาะสม กับ วัตถุประส งค์ของ งานวิจัย เลือกใช้ สถิติ ที่ เหมาะสม กับข้อมูล ที่เก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ว่าข้อมูล เป็นไป ตาม ข้อตกลง เบื้องต้น หรือไม่

16 สรุป : วิธีการที่ทำให้ เกิดคุณภาพ การออกแบบการวิจัยจึง เป็นการควบคุม ตัวแปรเกินและตัวแปร สอดแทรกที่จะเข้ามา ในการวิจัย เพื่อให้ ผลการวิจัยมีความถูกต้อง อันจะนำไปสู่การวิจัยที่มี คุณค่า และมีคุณภาพ ต่อไป

17 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO โดย ผศ. ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำวิจัย อย่างไร ให้มี คุณภาพ Quality of Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google