งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการศึกษาผลต่างของประชากรสองกลุ่ม ซึ่งประชากร ทั้งสองกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการกำหนดสมมติฐานในการทดสอบเป็นดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการศึกษาผลต่างของประชากรสองกลุ่ม ซึ่งประชากร ทั้งสองกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการกำหนดสมมติฐานในการทดสอบเป็นดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นการศึกษาผลต่างของประชากรสองกลุ่ม ซึ่งประชากร ทั้งสองกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการกำหนดสมมติฐานในการทดสอบเป็นดังนี้

3 การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างของ ค่าเฉลี่ย 2 ประชากร

4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลต่างของค่าเฉลี่ย 2 ประชากร อิสระต่อกัน แบ่งออกเป็น 4 กรณีดังนี้ กรณีที่ 1 ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ( ทราบ ) กรณีที่ 2 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม แต่ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ( ไม่ ทราบ แต่ ) กรณีที่ 3 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้งสองกลุ่ม และตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ ทราบว่าความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง สองกลุ่มเท่ากัน ( ไม่ทราบ, แต่ ) กรณีที่ 4 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้งสองกลุ่ม และตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ ทราบว่าความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง สองกลุ่มไม่เท่ากัน ( ไม่ทราบ, แต่ )

5 กรณีที่ 1 ทราบความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ( ทราบ )

6 กรณีที่ 2 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม แต่ตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ( ไม่ทราบ แต่ )

7 กรณีที่ 3 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้งสองกลุ่ม และตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ ทราบว่าความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง สองกลุ่มเท่ากัน ( ไม่ทราบ, แต่ )

8 กรณีที่ 4 ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร ทั้งสองกลุ่ม และตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ ทราบว่าความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง สองกลุ่มไม่เท่ากัน ( ไม่ทราบ, แต่ )

9 ตัวอย่าง 5.5 ในการฝึกอบรมพนักงานขาย สินค้า เพื่อทำการทดสอบความรู้ จึงทำการ สุ่มพนักงานขายสินค้าจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่ม แรก 40 คน และกลุ่มที่สอง 50 คน ตามลำดับ ปรากฏว่าจากผลการทดสอบ ภายหลังการอบรม กลุ่มแรกได้คะแนนเฉลี่ย 85 คะแนน ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 กลุ่มที่สองได้คะแนนเฉลี่ย 78 คะแนน ด้วย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 จงทดสอบดูว่า ผลการฝึกอบรมของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน หรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 วิธีทำ

10

11

12

13 ข้อมูลเครื่องจักร A เครื่องจักร B จำนวนตัวอย่าง 30 ค่าบำรุงรักษาเฉลี่ย ( บาท ) 1,000580 ตัวอย่าง 5.6 ในการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาต่อเดือนของเครื่องจักร A และ เครื่องจักร B ถ้าทราบว่าค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งสอง มีการแจกแจงแบบ ปกติ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 320 บาท และ 150 บาท สุ่มตัวอย่างเครื่องจักรทั้งสองมา ได้ข้อมูลดังนี้ จงทดสอบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องจักร A แตกต่างจาก เครื่องจักร B มากกว่า 400 บาท หรือไม่ โดยใช้ระดับนัยสำคัญ 0.10

14 วิธีทำ

15

16

17 ข้อมูลนอกเขตอำเภอเมืองเขตอำเภอเมือง ยอดขายเฉลี่ย ความแปรปรวน 65 160 72 300 ตัวอย่าง 5.7 จากการเปรียบเทียบยอดขายต่อ เดือนของร้านขายยาขนาดเล็ก โดยสุ่มร้านที่อยู่ นอกเขตอำเภอเมืองจำนวน 10 ร้าน และในเขต อำเภอเมืองจำนวน 20 ร้าน ได้ค่าเฉลี่ยและความ แปรปรวนของยอดขายดังนี้ ( หน่วยพันบาท ) ถ้า ทราบว่ายอดขายต่อเดือนของร้านขายยามีการ แจกแจงแบบปกติที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน ระดับนัยสำคัญ 0.01 จะสรุปได้หรือไม่ว่า ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของร้านขายยานอกเขต อำเภอเมืองต่ำกว่ายอดขายต่อเดือนของร้านขาย ยาที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

18 วิธีทำ

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt เป็นการศึกษาผลต่างของประชากรสองกลุ่ม ซึ่งประชากร ทั้งสองกลุ่มต้องเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการกำหนดสมมติฐานในการทดสอบเป็นดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google