งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน ภาคกรุงเทพปริมณฑล ตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน ภาคกรุงเทพปริมณฑล ตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน ภาคกรุงเทพปริมณฑล ตะวันออก

2 ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับ ตำบล ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  เกิดพื้นที่รูปธรรมขับเคลื่อนงานองค์กร การเงิน จำนวน ๒๓ พื้นที่ตำบล  เกิดพื้นที่ต้นแบบในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดการทุนตนเอง  เกิดแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน  เกิดการจัดระบบการทำงานของ เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน  เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานองค์กร การเงินและทุนชุมชน  เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการกับประเด็น งานอื่น ๆ เครือข่ายองค์กรการเงิน ทุน ชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง  เกิดการเชื่อมโยงการทำงาน คน ข้อมูล ทุกระดับ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เกิดแผนการดำเนินงานระดับภาค

3

4 นครนายก (10 พื้นที่)  ดอนยอ,วังกระโจม,บ้านพร้าว,เขาพระ,เกาะโพธิ์,ศรีจุฬา  เกาะหวาย,ท่าทราย,หนอง แสง,ศรีกะอาง ตราด (8 พื้นที่)  ห้วยแร้ง,ช้างทูน,วังกระแจะ,อ่าว ใหญ๋  ทต.เขาสมิง,ทต.เกาะช้าง, คลองใหญ่, ไม้รูด จันทบุรี (8 พื้นที่)  เกาะขวาง  วังใหม่,บางกะจะ,ปากน้ำแหลม สิงห์,  สะตอน,วังแซ้ม,ชากไทย,ตะเคียนทอง ระยอง (9 พื้นที่)  กระแสบน,  บ้านนา,บางบุตร,ชากบก,  เขาน้อย,พลงตาเอี่ยม,ชำฆ้อ,น้ำเป็น,ทางเกวียน ชลบุรี (4 พื้นที่)  หมอนนาง,บ่อกวางทอง  บ้านบึง,ท่าบุญมี ปราจีนบุรี (5พื้นที่)  ดงขี้เหล็ก,  ทุ่งโพธิ์,สะพานหิน,โนนห้อม, บ่อทอง สระแก้ว (5 พื้นที่)  คลองหินปูน  คลองน้ำใส,บ้านแก้ง,แซร์ออ,บางหลังใน ฉะเชิงเทรา (6 พื้นที่)  บ้านซ่อง  เกาะขนุน,แสนภูดาษ, คลอง ขุด,ท่าถ่าน,หนองยาว ปทุมธานี (8 พื้นที่)  บึงกาสาม,  คลองห้า,ทม.รังสิต,นพรัตน์, คลองสาม  หนองสามวัง,บ้านกลาง,ศาลา ครุ นนทบุรี (6 พื้นที่)  ท่าทราย,บางบัวทอง,บางขุน กอง,บางกระสอ,  บางรักน้อย,ราษฎร์นิยม กรุงเทพมหานคร (7พื้นที่)  บางเขน,  หลักสี่,สลัมสี่ภาค,บางซื่อ  ภาษีเจริญ,คันนายาว,คลองเตย สมุทรปราการ (5 พื้นที่)  สำโรงใต้,  บางปู,บางพลีน้อย,แพรกษา  แพรกษาใหม่ แผนที่ศักยภาพพื้นที่การจัดการองค์กรการเงินและทุนชุมชน

5 กลุ่มโซนพื้นที่ครูพื้นที่ พัฒนา พื้นที่ ขยาย รวม โซนเขา๑๘๑๗๒๘ โซนทะเล๒๑๒๑๕๓๑ ปริมณฑล๒๑๑๖๒๐ กทม.๑๓๓๘ รวมพื้นที่ ปฏิบัติการ ๖๓๔๔๑๘๑ สรุปภาพรวมพื้นที่

6 กทม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร ปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ขบวน องค์กรการเงิน ภาค ผู้แทนจังหวัดละ 2 คน คณะอนุกรรม การชาติ (5) กทม(2) ปริมณฑล (2) โซนทะเล (2) โซนภูเขา (2) กองเลขาโซนละ 2 คน  เวทีประชุม 3 เดือน/ครั้ง ระบบกลไกการทำงาน ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก

7 พื้นที่ “ครู” ทุนชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง ปีที่แล้วพื้นที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง “พื้นที่จัดการตนเอง” การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการบูรณาการ กองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น บางเขนการแก้ไขปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน / หลักสูตรการ เรียนรู้ “การบูรณาการทุนชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงกับ สภาองค์กรชุมชน บึงกาสามการแก้ไขปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน / หลักสูตรการเรียนรู้ “บทบาทของสภาองค์กร ชุมชนในการพัฒนาทุนชุมชน” การจัดการทุนภายในเพื่อการบริหารจัดการ ที่ดี สำโรงใต้การจัดการทุนนำไปสู่การจัดสวัสดิการ ชุมชน หลักสูตรการเรียนรู้ “การบริหาร จัดการที่ดีในการจัดการทุนชุมชน” การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ไข ปัญหาหนี้สิน ดงขี้เหล็กการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในครัวเรือน หลักสูตรการเรียนรู้ “การเชื่อมโยงทุนภายใน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงความ ร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาระบบทุน ชุมชน เกาะขวางการจัดตั้งกองทุนเมือง การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและทุนชุมชน กระแสบนการจัดการทุนภายในเพื่อการบริหาร จัดการที่ดี หลักสูตรการเรียนรู้ “การเชื่อมโยงทุนภายใน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน”

8 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สู่ “พื้นที่จัดการตนเอง” พื้นที่พัฒนาผลที่จะเกิด 34 พื้นที่  เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กร ข้อมูล คน แกนนำ/กลไก  เกิดการรวบรวมข้อมูลด้าน ทุนเงิน ทุนทรัพยากร  เกิดการบูรณาการทุนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  เกิดแผนการทำงานร่วมกัน  เกิดพื้นที่เรียนรู้ 20 พื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้  เกิดการขยายความรู้สู่พื้นที่อื่น ๆ อีก 80 พื้นที่ พื้นที่ขยายผลที่จะเกิด 41 พื้นที่  เกิดกลไกการทำงานในระดับตำบล  เกิดการเชื่อมโยง คน ข้อมูล  กลุ่มองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 50% ของพื้นที่  เกิดแผนการขับเคลื่อนงาน สู่การแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ  เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาเงินทุนชุมชนของตนเองร่วมกันใน ระดับตำบล

9 คุณภาพพื้นที่พื้นที่ 1.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการบูร ณาการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่น ตราด ห้วยแร้ง,ช้างทูน,วังกระแจะ,อ่าวใหญ่ ชลบุรี หมอนนาง กทม หลักสี่ นนทบุรี ท่าทราย,บางบัวทอง,บางขุนกอง,บางกระสอ ปทุมธานี ทม.รังสิต,คลองห้า สระแก้ว คลองหินปูน 2.การจัดการทุนภายในเพื่อการ เชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชน นนทบุรี บางรักน้อย,ราษฎร์นิยม ปทุมธานี คลองสาม 3.การจัดการทุนภายในเพื่อการบริหาร จัดการที่ดี ตราด ทต.เขาสมิง,ทต.เกาะช้าง,คลองใหญ่,ไม้รูด กทม ภาษีเจริญ,คันนายาว,คลองเตย ปทุมธานี บ้านกลาง,ศาลาครุ นครนายก บ้านพร้าว,เกาะหวาย,ท่าทราย,หนองแสง สระแก้ว คลองน้ำใส,บ้านแก้ง,แซร์ออ,บางหลังใน ระยอง ชากบก,เขาน้อย,พลงตาเอี่ยม,ซ้ำฆ้อ,ทางเกวียน,น้ำเป็น จันทบุรี วัดใหม่,บางกะจะ,บางบุตร,สะตอน,วังแซ้ม,ซากไทย,ตะเคียนทอง สมุทรปราการ บางพลีน้อย,แพรกษา,แพรกษาใหม่,บางปู 4.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ชลบุรี บ้านบึง,ท่าบุญมี กทม สลัมสี่ภาค,บางซื่อ ฉะเชิงเทรา บ้านซ่อง,เกาะขนุน,แสนภูดาษ, คลองขุด,ท่าถ่าน,หนองยาว ปราจีนบุรี ทุ่งโพธิ์,สะพานหิน,โนนห้อม,บ่อทอง นครนายก วังกระโจม,เกาะโพธิ์,เขาพระ,ศรีจุฬา,ศรีกะอาง,ดอนยอ 5.การจัดการทุนภายในเพื่อการ เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานใน การพัฒนาระบบทุนชุมชน ชลบุรี บ่อกวางทอง ปทุมธานี นพรัตน์ 6.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปทุมธานี หนองสามวัง ระยอง บางนา,บางบุตร,

10 แผนงานงบประมาณ 1.งบเชื่อมโยงระดับภาคและพัฒนากลไกภาค600,000 บาท 1.1งบประมาณเชื่อมโยงเครือข่ายระดับภาค400,000 บาท 1.2ศึกษาดูงาน/พัฒนาศักยภาพแกนนำ200,000 บาท 2.สนับสนุนพื้นที่ตำบล1,794,000 บาท 2.1พื้นที่ครู 6 พื้นที่180,000 บาท 2.2พื้นที่พัฒนา 34 พื้นที่1,122,000 บาท 2.3พื้นที่ขยาย 41 พื้นที่ 492,000 บาท รวมงบดำเนินงานทั้งหมด2,394,000 บาท ภาพรวมงบประมาณในการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน ภาคกรุงเทพปริมณฑล ตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google