งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556
สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556

2 ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ตารางกิโลเมตร

3 เขตการปกครอง จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน โนนแดง
จำนวน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน โนนแดง หมู่ที่ 2 บ้าน หนองนกเขียน หมู่ที่ 3 บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 4 บ้าน ปอแดง หมู่ที่ 5 บ้าน หลุมเงิน หมู่ที่ 6 บ้าน หลุมหิน หมู่ที่ 7 บ้าน หนองกก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน

4 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อบต.บ่อปลาทอง , อบต. งิ้ว,อบต.ตูม อำเภอปักธงชัย ทิศใต้       ติดต่อกับ อบต.อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อบต.สระแกราช อำเภอปักธงชัย ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อบต.ลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย

5 จำนวนหมู่บ้านและประชากร แบ่ง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,378 คน จำนวนครัวเรือน 1,318 ครัวเรือน หญิง 2,675 คน ชาย 2,703 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ คน/ตารางกิโลเมตร

6 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลภูหลวง
นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ ประธานกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลภูหลวง นายประกอบ แก้วกระโทก รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูหลวง คนที่ 2 นายเสมือน ทรงศิล รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลภูหลวง คนที่ 1 นายแถว คำกิ่ง กรรมการ นายประนอม เฉียงสระน้อย กรรมการ นางบัวผัน ชิณวงษ์ กรรมการ นายชิตชัย พิรักษา กรรมการ นางกฤติยา อินกิ่ง กรรมการ นางสมทรง เจริญดง กรรมการ นายมนตรี กรกิ่ง กรรมการ นายสำรวย ลากิ่ง กรรมการ นายสมาน นาคเกษม กรรมการ นายปิ่น ฆ้องดอน กรรมการ นายลุย ขำกิ่ง กรรมการ นางสาวกิ่งแก้ว จรจังหรีด อนุกรรมการ นายสุวิทย์ ทับลา อนุกรรมการ นางสาวสุพัตรา ทรงศิล อนุกรรมการ นายสุพร วงศ์ณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

7 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556

8 ด้านการเงิน (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) ไตรมาสที่ 1
ด้านการเงิน (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) ไตรมาสที่ 1

9 ไตรมาสที่ 2

10 ไตรมาสที่ 3

11 ไตรมาสที่ 4

12 ด้านการเงิน (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) รายงานสรุปการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมจำแนกตามประเภทกิจกรรม

13 ด้านการเงิน (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) รายงานสรุปการจัดกิจกรรมจำแนกตามประเภทกิจกรรม

14 ด้านกิจกรรม (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) ประเภทที่ 1 จำนวน 2 โครงการ
ด้านกิจกรรม (1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56) ประเภทที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ประเภทที่ 2 จำนวน 3 โครงการ

15 ประเภทที่ 3 จำนวน 2 โครงการ
ประเภทที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ประเภทที่ 4 จำนวน 2 โครงการ

16 รายงานสรุปงบประมาณกิจกรรม จำแนกตามประเภทกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google