งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556

2  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ ปักธงชัย  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 64.16 ตารางกิโลเมตร

3  หมู่ที่ 1 บ้านโนน แดง  หมู่ที่ 2 บ้านหนอง นกเขียน  หมู่ที่ 3 บ้านหนอง กระทุ่ม  หมู่ที่ 4 บ้านปอ แดง  หมู่ที่ 5 บ้านหลุม เงิน  หมู่ที่ 6 บ้านหลุม หิน  หมู่ที่ 7 บ้านหนอง กก  หมู่ที่ 8 บ้านหนอง หว้า  หมู่ที่ 9 บ้านห้วย แก้ว  หมู่ที่ 10 บ้าน หนองนกเขียน

4 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต. บ่อปลาทอง, อบต. งิ้ว, อบต. ตูม อำเภอปักธงชัย ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. ลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต. สระแกราช อำเภอปักธงชัย

5 จำนวนหมู่บ้านและประชากร แบ่ง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,378 คน  จำนวนครัวเรือน 1,318 ครัวเรือน  หญิง 2,675 คน  ชาย 2,703 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 56.69 คน / ตารางกิโลเมตร

6 นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ ประธานกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลภูหลวง นายเสมือน ทรงศิล รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลภูหลวง คนที่ 1 นายประกอบ แก้วกระโทก รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลภูหลวง คนที่ 2 นายแถว คำ กิ่ง กรรมการ นายประนอม เฉียงสระ น้อย กรรมการ นางบัวผัน ชิณวงษ์ กรรมการ นายชิตชัย พิ รักษา กรรมการ นางกฤติยา อินกิ่ง กรรมการ นายลุย ขำ กิ่ง กรรมกา ร นายปิ่น ฆ้อง ดอน กรรมการ นายสมาน นาค เกษม กรรมการ นายสำรวย ลากิ่ง กรรมการ นายมนตรี กรกิ่ง กรรมการ นางสมทรง เจริญ ดง กรรมการ นางสาวสุพัตรา ทรงศิล อนุกรรมการ นายสุวิทย์ ทับลา อนุกรรมก าร นายสุพร วงศ์ณ รัตน์ กรรมการและ เลขานุการ นางสาวกิ่งแก้ว จรจังหรีด อนุกรรมการ

7

8

9

10

11

12

13

14 ประเภทที่ 2 จำนวน 3 โครงการ

15 ประเภทที่ 4 จำนวน 2 โครงการ

16


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลภูหลวง ปี 2556.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ บริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google