งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
365 บาท บาท 73 บาท บาท 30 % นำมาบริหาร เพื่อให้เกิดรายได้ -นำรายได้มาใช้ ในการบริหารกองทุนฯ ประชุม อื่นๆ 50 % จัดสวัสดิการ 20 % เก็บไว้ไม่นำมาใช้

2 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัด
1-30 ตำบล 200,000 บาท 31-60 ตำบล 300,000 บาท 61-90 ตำบล 400,000 บาท 90 ตำบลขึ้นไป 500,000 บาท

3 โครงสร้างคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าฯ ประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน รองฯ พมจ. ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พอช. ผู้แทนส่วนราชการที่ ผู้ว่าฯมอบหมาย ผู้แทนนายก อบจ. ผู้แทนนายกเทศมนตรี จังหวัด ผู้แทนนายก อบต. ผู้แทนชมรมธนาคารในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน 1-12 คน - เลขานุการ พมจ./ ตัวแทนสวัสดิการชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google