งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 365 บาท 50 % จัดสวัสดิการ 20 % เก็บไว้ไม่นำมาใช้ 30 % นำมาบริหาร เพื่อให้เกิดรายได้ - นำรายได้มาใช้ ในการบริหารกองทุนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 365 บาท 50 % จัดสวัสดิการ 20 % เก็บไว้ไม่นำมาใช้ 30 % นำมาบริหาร เพื่อให้เกิดรายได้ - นำรายได้มาใช้ ในการบริหารกองทุนฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 365 บาท 50 % จัดสวัสดิการ 20 % เก็บไว้ไม่นำมาใช้ 30 % นำมาบริหาร เพื่อให้เกิดรายได้ - นำรายได้มาใช้ ในการบริหารกองทุนฯ ประชุม อื่นๆ 182.50 บาท 73 บาท 109.50 บาท

2 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนใน ระดับจังหวัด 1-30 ตำบล 200,000 บาท 31-60 ตำบล 300,000 บาท 61-90 ตำบล 400,000 บาท 90 ตำบลขึ้นไป 500,000 บาท

3 โครงสร้างคณะกรรมการสนับสนุน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า ฯประธาน 2. ผู้แทนองค์กรชุมชน รองฯ 3. พมจ. 4. ท้องถิ่นจังหวัด 5. พัฒนาการจังหวัด 6. พอช. 7. ผู้แทนส่วนราชการที่ ผู้ว่าฯมอบหมาย 8. ผู้แทนนายก อบจ. 9. ผู้แทนนายกเทศมนตรี จังหวัด 10. ผู้แทนนายก อบต. 11. ผู้แทนชมรมธนาคารใน จังหวัด 12. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 13. ผู้แทนกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 1-12 คน - เลขานุการ พมจ./ ตัวแทนสวัสดิการชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 365 บาท 50 % จัดสวัสดิการ 20 % เก็บไว้ไม่นำมาใช้ 30 % นำมาบริหาร เพื่อให้เกิดรายได้ - นำรายได้มาใช้ ในการบริหารกองทุนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google