งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา

2 ที่มาของปัญหาสุขภาพสู่ โรงเรียนนวัตกรรม ชุมชนขาดความตระหนัก เรื่องการดูแลสุขภาพ รัฐสวัสดิการ วิถีชีวิตที่เร่งรีบ สิ่งปนเปื้อนทางอาหาร และสิ่งแวดล้อม

3 มุมมองพัฒนาระบบ สุขภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม. ด้าน องค์ความรู้คู่การปฏิบัติที่ ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ชุมชน พัฒนาระบบสุขภาพทุก กลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วน ร่วม พัฒนามุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ

4 ทุนดีๆที่มีอยู่ ผู้นำ / ท้องถิ่นสนับสนุน ระบบพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพในพื้นที่ มีความพร้อม ชุมชนมีส่วนร่วม มี อสม. ดีเด่นระดับชาติ / ระดับเขต / ระดับจังหวัดใน พื้นที่

5 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 12 ต. หนองไม้แก่น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา สถานบริการ รพ. สต. 2 แห่ง อสม. ในตำบล 156 คน จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ประชากร ชาย 3,572 คน หญิง 3,478 คน รวม 7,050 คน

6 แนวทางหลักสูตร “ แผนชีวิต สู่แผนชุมชน ” จุดประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพ อสม. 2. จัดตั้ง โรงเรียนอสม. 3. พัฒนาระบบการดูแลและจัดการ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

7 วิธีดำเนินการ วางแผน / ประชุมร่วมกันเพื่อ พัฒนาจัดตั้งโรงเรียน อสม. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งโรงเรียน อสม. พัฒนาครู อสม. จากกลุ่ม อสม. และ ปราชญ์ชุมชน กิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากเรื่องที่สำคัญและ น่าสนใจ ฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน / เสวนา สรุปผล ประเมิน

8 การประชาสัมพันธ์ โรงเรียน / หลักสูตร

9 การหารือ วางแผน

10 การระดม ความคิด

11 วันเปิดโรงเรียน ของเรา

12

13 ภาพกิจกรรมเตรียมเปิด โรงเรียน อสม. ของเรา

14 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียน ของเรา

15

16

17

18

19 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

20

21

22

23 ผลการดำเนินการโรงเรียน อสม. จัดตั้ง โรงเรียน อสม. ต้นแบบ ในจังหวัด พัฒนาครู อสม. ในแต่ละ สาขาวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี สุขภาพกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ อสม. น้อย ผู้นำ และชุมชน เป็นสถานที่อบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม. ระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพ อสม. ใน ลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

24 สิ่งที่คาดหวัง “ แม้พวกเราจะเป็น ชาวบ้าน ( อสม.) เราก็สามารถดูแลสุขภาพ ของเรากันเองได้ ”


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google