งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ
ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ที่ อำเภอ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวม เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น รอบแรก รอบ 2 เพิ่ม 1 เมืองพิษณุโลก 240 173 413 75 488 2 นครไทย 145 385 460 3 ชาติตระการ 72 312 74 386 4 บางระกำ 270 142 412 487 5 บางกระทุ่ม 87 327 402 6 พรหมพิราม 123 393 468 7 วังทอง 168 408 483 8 วัดโบสถ์ 61 301 376 9 เนินมะปราง 77 317 392 2,220 1,048 3,268 674 3,942

2 หอประชุมอนุสรณ์ ฯ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
รับฟังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 17 พ.ค.57 หอประชุมอนุสรณ์ ฯ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ใกล้ขนส่งใหม่) กลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 80 ยกเว้น เมือง 104, บางระกำและพรหมพิราม อำเภอละ 90 คน รายงานตัว น. ไม่มีงบประมาณสนับสนุน

3 การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้มีความสุขมวลรวม ตัวชี้วัดตามภารกิจกรมฯ เป้าหมาย GVH เพิ่มขึ้น 95 % ค่าน้ำหนัก 20 %

4 หมู่บ้านขยายผล กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการ 1 วัน 30 ครอบครัว ผลผลิต : ศพพ. 1 GVH ครั้งที่ 2 , เอกสารสรุปผลโครงการ 1 เล่ม

5 หมู่บ้านรักษาสภาพฯ ปี 2554-2556
ผลผลิต 1.เอกสาร “ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” 1)กิจกรรมการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2)องค์ความรู้ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน (ฐานความรู้) ชื่อปราชญ์/ ชื่อองค์ความรู้/กระบวนการ 3) กิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน 4) ผลสำเร็จของหมู่บ้าน (ข้อมูลแบบประเมิน 15 ข้อ ครอบครัวพัฒนา) 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานปีนี้

6 การประกาศรับรองผลการพัฒนา “ ต้นแบบ”
1.หมู่บ้านที่ต้องประเมินเพื่อขอผลการรับรองฯ จากจังหวัด ปี 2553 , 2555 และ 2557 2.ประเมินผล ตามแบบ ศพพ 1 /2 /3 /4 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับอำเภอรับรอง ภายใน 10 สิงหาคม 2557 3.จังหวัดประชุมเพื่อรับรองผลฯ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ประเมิน ศพพ.1 ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาในปี ต่อไป

7 หลักฐานเชิงประจักษ์ สมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
แผนชีวิตครอบครัวพัฒนา /แบบประเมินผลครอบครัวพัฒนา สมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลในโปรแกรม หน้าเว็บต์กรมฯ / แบบประเมินเปรียบเทียบ GVH เอกสารสรุปผลการดำเนินงานฯ รายหมู่บ้าน

8 -ประกวด KM ดีเด่น 2.การจัดการความรู้ -ทุกกระบวนงาน(แบบ AAR /รายบุคคล)
- ทำทุกคน - ตามบทบาทหน้าที่ - “แม่บ้านสามห่วง” - “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” -ทุกกระบวนงาน(แบบ AAR /รายบุคคล) - รวบรวมรูปเล่ม/เผยแพร่ -ประกวด KM ดีเด่น

9 3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2557
4 กิจกรรม หมู่บ้าน ผู้นำ อช. กลุ่มองค์กรแกนหลัก(กรมฯสนับสนุน) ศอช.ต. เงื่อนไข อยู่ตำบลเดียวกัน ไม่เคยได้รับรางวัล ห้ามสละสิทธ์/ส่งครบ กระบวนการ ตั้งกรรมการ 1 คณะ/ระดับจังหวัด ตั้งกรรมการ 1 คณะ/ระดับจังหวัด คัดเลือก รอบเดียว เดือน กรกฎาคม

10 สมบูรณ์แบบ ปี 55-56 ทั่วไป 4.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์แบบ 57 วังทอง
นครไทย บางกระทุ่ม ทั่วไป 6 อำเภอ

11 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการ ศรช.ทบทวนผลการดำเนินงาน ปรับปรุงข้อมูล ศรช.

12 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนรักษาสภาพ
ประชุมคณะกรรมการ ศรช.ทบทวนผลการดำเนินงาน จัดการความรู้ใหม่ 1 เรื่อง/จัดทำเอกสารเผยแพร่ ปรับปรุงข้อมูล ศรช.

13 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนสมบูรณ์แบบ
ประชุมคณะกรรมการ ศรช. 1 ครั้ง ทบทวน วางแผนพัฒนา พัฒนาตามแผน 6 องค์ประกอบ 1) เชื่อมโยงเครือข่ายอื่น 2 ) วางระเบียบการให้บริการ 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์ฯ 4) จัดทำปฏิทินฯ 5) วางแผนเพิ่มมูลค่า 6) สร้างองค์ความรู้ใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง /องค์ความรู้ใหม่ จัดมุมเผยแพร่องค์ความรู้ 2 เรื่อง เอกสารสรุปผลกระบวนการดำเนินงาน 1 เล่ม

14 การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดเวทีเผยแพร่ภูมิปัญญา แก่ นักเรียน เยาวชน ผู้สนใจ 1 ครั้ง ชุมชนเป้าหมายอบรม สร้างภาคีฯ ( 6 อำเภอ ยกเว้น วังทอง เนินมะปราง ชาติตระการ ) จัดเวทีประชาคม 1 วัน “บันทึกภูมิปัญญา” 10 คน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ผู้รู้ “ภูมิปัญญา 4 เล่ม และ แผนการถ่ายทอดฯ”


ดาวน์โหลด ppt งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google