งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก ที่อำเภอจำนวนกลุ่มเป้าหมายรวม เป้าหม ายรวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก ที่อำเภอจำนวนกลุ่มเป้าหมายรวม เป้าหม ายรวมทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก ที่อำเภอจำนวนกลุ่มเป้าหมายรวม เป้าหม ายรวมทั้งสิ้น รอบแรกรอบ 2 เพิ่ม 1 เมือง พิษณุโล ก 24017341375488 2 นครไทย 24014538575460 3 ชาติ ตระการ 2407231274386 4 บางระกำ 27014241275487 5 บางกระทุ่ม 2408732775402 6 พรหมพิราม 27012339375468 7 วังทอง 24016840875483 8 วัดโบสถ์ 2406130175376 9 เนินมะปราง 2407731775392 รวม 2,2201,048 3,26 8674 3,94 2

2 รับฟังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย พัฒนา วันที่ 17 พ. ค.57 หอประชุม อนุสรณ์ ฯ มหาวิทยาลัย พิษณุโลก ( ใกล้ขนส่งใหม่ ) กลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 80 ยกเว้น เมือง 104, บางระกำ และพรหมพิราม อำเภอละ 90 คน รายงานตัว 08.00-09.00 น. ไม่มีงบประมาณ สนับสนุน

3 การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอพียงต้นแบบ ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้มีความสุขมวลรวม ตัวชี้วัดตามภารกิจกรมฯ เป้าหมาย GVH เพิ่มขึ้น 95 % ค่าน้ำหนัก 20 %

4 หมู่บ้านขยายผล กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการ 1 วัน 30 ครอบครัว ผลผลิต : ศพพ. 1 GVH ครั้งที่ 2, เอกสาร สรุปผลโครงการ 1 เล่ม

5 หมู่บ้านรักษาสภาพฯ ปี 2554- 2556 ผลผลิต 1. เอกสาร “ ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ” 1) กิจกรรมการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2) องค์ความรู้ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ( ฐานความรู้ ) ชื่อปราชญ์ / ชื่อองค์ความรู้ / กระบวนการ 3) กิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน 4) ผลสำเร็จของหมู่บ้าน ( ข้อมูลแบบประเมิน 15 ข้อ ครอบครัวพัฒนา ) 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / บทเรียนที่ได้จากการ ดำเนินงานปีนี้

6 การประกาศรับรองผลการพัฒนา “ ต้นแบบ ” 1. หมู่บ้านที่ต้องประเมินเพื่อขอผลการ รับรองฯ จากจังหวัด ปี 2553, 2555 และ 2557 2. ประเมินผล ตามแบบ ศพพ 1 /2 /3 /4 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับ อำเภอรับรอง ภายใน 10 สิงหาคม 2557 3. จังหวัดประชุมเพื่อรับรองผลฯ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 1. หมู่บ้านที่ต้องประเมินเพื่อขอผลการ รับรองฯ จากจังหวัด ปี 2553, 2555 และ 2557 2. ประเมินผล ตามแบบ ศพพ 1 /2 /3 /4 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับ อำเภอรับรอง ภายใน 10 สิงหาคม 2557 3. จังหวัดประชุมเพื่อรับรองผลฯ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ประเมิน ศพพ.1 ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็น ฐานการพัฒนาในปี ต่อไป

7 หลักฐานเชิงประจักษ์ แผนชีวิตครอบครัวพัฒนา / แบบประเมินผล ครอบครัวพัฒนา สมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลในโปรแกรม หน้าเว็บต์กรมฯ / แบบ ประเมินเปรียบเทียบ GVH เอกสารสรุปผลการดำเนินงานฯ รายหมู่บ้าน

8 2. การจัดการความรู้ - ทำทุกคน - ตามบทบาท หน้าที่ - “ แม่บ้านสาม ห่วง ” - “ หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง ” - ทุก กระบวนงาน ( แบบ AAR / รายบุคคล ) - รวบรวม รูปเล่ม / เผยแพร่ - ประกวด KM ดีเด่น

9 3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ จังหวัด พิษณุโลก ปี 2557 4 กิจกรรม หมู่บ้าน ผู้นำ อช. กลุ่ม องค์กร แกนหลัก ( กรมฯ สนับสนุน ) ศอช. ต. เงื่อนไข อยู่ตำบล เดียวกัน ไม่เคยได้รับ รางวัล ห้ามสละ สิทธ์ / ส่งครบ กระบวนกา ร ตั้งกรรมการ 1 คณะ / ระดับจังหวัด ตั้งกรรมการ 1 คณะ / ระดับจังหวัด คัดเลือก รอบเดียว เดือน กรกฎาคม

10 4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สมบูรณ์ แบบ 57 วังทอง สมบูรณ์ แบบ ปี 55-56 นครไทย บางกระทุ่ม ทั่วไป 6 อำเภอ

11 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชน ทั่วไป ประชุมคณะกรรมการ ศรช. ทบทวนผล การดำเนินงาน ปรับปรุงข้อมูล ศรช.

12 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชน รักษาสภาพ ประชุมคณะกรรมการ ศรช. ทบทวนผล การดำเนินงาน ปรับปรุงข้อมูล ศรช. จัดการความรู้ใหม่ 1 เรื่อง / จัดทำ เอกสารเผยแพร่

13 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชน สมบูรณ์แบบ ประชุมคณะกรรมการ ศรช. 1 ครั้ง ทบทวน วางแผนพัฒนา พัฒนาตามแผน 6 องค์ประกอบ 1) เชื่อมโยงเครือข่ายอื่น 2 ) วางระเบียบ การให้บริการ 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์ฯ 4) จัดทำ ปฏิทินฯ 5) วางแผนเพิ่มมูลค่า 6) สร้างองค์ความรู้ ใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง / องค์ความรู้ ใหม่ จัดมุมเผยแพร่องค์ความรู้ 2 เรื่อง เอกสารสรุปผลกระบวนการดำเนินงาน 1 เล่ม

14 การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเวทีเผยแพร่ภูมิปัญญา แก่ นักเรียน เยาวชน ผู้สนใจ 1 ครั้ง ชุมชนเป้าหมายอบรม สร้างภาคีฯ ( 6 อำเภอ ยกเว้น วังทอง เนินมะปราง ชาติตระการ ) จัดเวทีประชาคม 1 วัน “ บันทึกภูมิปัญญา ” 10 คน ผู้นำ ชุมชน กลุ่มองค์กร ผู้รู้ “ ภูมิปัญญา 4 เล่ม และ แผนการ ถ่ายทอดฯ ”


ดาวน์โหลด ppt งบหน้าข้อมูลผู้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก ที่อำเภอจำนวนกลุ่มเป้าหมายรวม เป้าหม ายรวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google