งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน กข. คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงิน สัจจะสะสม 13,275,800.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน กข. คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงิน สัจจะสะสม 13,275,800."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน กข. คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงิน สัจจะสะสม 13,275,800 บาท 3. โครงการกองทุนหมู่บ้าน กทบ. จำนวน 48 กองทุน สมาชิก 5,252 คน เงินทุนจำนวน 57,600,000 บาท

2 * การกู้ยืมไปประกอบอาชีพ – การเกษตร 91 % – ค้าขาย 7 % – อื่น ๆ 2 % การดำเนินกิจกรรมเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านระดับตำบล * การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการเครือข่าย กทบ. ระดับตำบล 4 ตำบล จำนวน 4 ครั้ง 144 คน งบประมาณ 20,000 บาท

3 การดำเนินกิจกรรมเครือข่าย กทบ. อำเภอนาหมื่น ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. 48 คน จำนวน 4 ครั้ง ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อ. นา หมื่น 1 ครั้ง งบประมาณ 10,000 บาท สนับสนุนเครื่องฉายและจอโปรเจ็ค เตอร์ จำนวน 1 ชุด 26,000 บาท สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม “50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ” 10,000 บาท

4 สนับสนุนเงินสงเคราะห์สมาชิก กทบ. จำนวนสมาชิก 4,062 คน เสียชีวิต จำนวน 49 ราย ๆ ละ 20,310 บาท ฝึกอบรมกฎหมายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 1 รุ่น จำนวน 48 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน งบประมาณ 15,260 บาท ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2 รุ่น จำนวน 48 คน

5

6 4. กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 กลุ่ม ได้ผ่านการคัดสรรระดับ 4 ดาว จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้าน นายาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนา หมื่น จังหวัดน่าน 5. การรับรองมาตรฐานแผน ชุมชน * ผ่านการรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน 14 หมู่บ้าน

7 6. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน - บ้านหลักหมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลนาทะนุง เป็นหมู่บ้าน ระดับ พออยู่ พอกิน ปี 2554 - บ้านปิงใน หมู่ที่ 3 ตำบลปิงหลวง เป็น หมู่บ้าน ระดับ พออยู่ พอกิน ปี 2554

8 กิจกรรมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง

9 7. งานอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 8 คน ได้แก่ ตำบลบ่อแก้ว 1. นายธีระพงษ์ สาร เถื่อนแก้ว 2. นางนิกร ใหม่ชุ่ม ตำบลนาทะนุง 1. นายเจนณรงค์ ศุภศิริ 2. นางจิรกานต์ อินนันใจ ตำบลปิงหลวง 1. นายผดุงศักดิ์ สมปาน วัง 2. นางวาสนา กองผา ตำบลเมืองลี 1. นายมนัส ถาธิ 2. นางวาสนา จันอูน

10 ผลการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา ชุมชน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสา พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 2 วัน งบประมาณ 7,970 บาท 2. ประชุมผู้นำ อช. จำนวน 4 ครั้ง 3. จัดหาทุนชมรมอาสาพัฒนา ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2553 จำนวน 16 ครัวเรือน

11 การจัดงาน 50 ปี กรมการพัฒนา ชุมชน ดำเนินการในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอนาหมื่น โดยภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงาน ราชการและกลุ่ม องค์กร มีส่วน ร่วมในการจัดงาน เช่น เครือข่าย กองทุนหมู่บ้าน กพสอ. เครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายอาสา พัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP กศน. สาธารณสุข ฯลฯ

12

13 การดำเนินงานโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน แบบ บูรณาการ - ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจแก่ทีม ปฏิบัติการระดับตำบล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ความก้าวหน้า จะดำเนินการ _Kick off ทีม ปฏิบัติการระดับตำบล ( ทีม เคาะประตู ) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554

14

15

16

17 กิจกรรมจังหวัด เคลื่อนที่

18


ดาวน์โหลด ppt 1. โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน กข. คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงิน สัจจะสะสม 13,275,800.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google