งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและการจัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและการจัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและการจัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ
การบริหาร: ความหมาย หน้าที่ และกระบวนการ องค์กร : ความหมาย หน้าที่ และโครงสร้าง สภาพแวดล้อมองค์กรและระบบเศรษฐกิจโลกในยุคสหัสวรรษ การวัดความสำเร็จในการบริหาร การบริหารในยุคสหัสวรรษ

2 การบริหาร ความหมาย: คือกระบวนการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หน้าที่ : วางแผน จัดองค์กร การนำ และการควบคุม กระบวนการ : วางแผน ควบคุม จัดองค์กร การนำ

3 องค์กร ความหมาย : เป็นที่รวมของกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นระบบเปิดในสภาพแวดล้อมภายนอก เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย หน้าที่ : เป็นสื่อกลางที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย โครงสร้าง : ใหญ่ เล็ก โดยทั่วไปมี 3 ระดับ ระดับสูง เป็นสมอง คิด ระดับกลาง เป็นประสาทสั่งการจากสมองสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ระดับล่าง เป็นอวัยวะทำงานต่างๆของร่างกาย

4 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง กฎระเบียบระหว่างประเทศ (สิทธิมนุษยชน) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี สังคม วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สภาพการทำงาน เทคโนโลยี IT Internet Bio-Tech. GMO Clonning สภาพแวดล้อมเฉพาะ (มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร) ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ขายปัจจัย ผู้เข้ามาใหม่ สิ่งทดแทน

5 ระบบเศรษฐกิจโลกในยุคสหัสวรรษ
โลกของ Digital Innovation Knowledge IT เข้ามามีบทบาทมาก โลกเชื่อมโยงและกระทบถึงกัน ผู้ผลิต และ ลูกค้ามีอยู่ทั่วโลก การค้าเสรี แข่งขันรุนแรง การผลิต/บริการ ต้อง ถูก เร็ว ดี

6 ธุรกิจเร็วเท่าความคิด (Bill Gate)
On-Line Communication Internet E-Commerce Paperless Without Middle-man Core Business Fast Problem-Solving Knowledged Workforce Networking Team Decreased Trader Self-Service

7 องค์กรอนาคต จิ๋วแต่แจ๋ว ใหญ่อย่างมีคุณภาพ บริหารงานได้รวดเร็ว คล่องตัว
สินค้า / บริการมีคุณภาพ สินค้า / บริการมีความแตกต่าง สร้างนวัตกรรม สร้างพันธมิตร ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จัดการอย่างมีระบบ โปร่งใส Good Governance

8 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
แรงงาน : ทักษะ ค่านิยม ความหลากหลาย ต่างวัฒนธรรม การคาดหวังจากลูกค้า : คุณภาพ บริการ ต้นทุน องค์กร : ปรับโครงสร้าง สร้างเครือข่าย องค์กรเสมือนจริง

9 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
หน้าที่ทางธุรกิจ : การตลาด การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยพัฒนา ข่าวสาร ทรัพยากร : คน ทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยี การจัดการ ตัวแบบ 7 ’S : Strategy Structure Skill Systems Style Staff Shared Values ตัวแบบสายโซ่คุณค่า Value Chain:กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน

10 การวัดความสำเร็จในการบริหาร
ความมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย (ทำได้) ความมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด (ทำเป็น) WORLD CLASS !!!

11 การบริหารในยุคสหัสวรรษ (ปัจจัยความสำเร็จ)
ปรับกระบวนทัศน์และกำหนดทิศทาง (วางแผนที่ดี) สร้างระบบงานและปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัว (จัดองค์กร) มีผู้นำที่นำเก่งไปสู่เป้าหมายได้ (การนำ) ติดตามและวัดผลเสมอ (ควบคุม)

12 ปรับกระบวนทัศน์และกำหนดทิศทางที่ดี
ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ กำหนดทิศทางไปสู่เป้าหมาย Value Vision Mission Strategy

13 สร้างระบบงานและปรับโครงสร้างองค์กร
สร้างระบบงานที่ดี TQM BPR มุ่งสนองภายนอก ลูกค้า คู่แข่ง และ การเปลี่ยนแปลง มุ่งตอบสนองภายใน ผลดำเนินงาน กระบวนการ และ คน ปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัว ใช้ IT Re-engineering

14 บริหารและนำคนในองค์กร
ลักษณะธรรมชาติของคน คนมีความแตกต่างกัน (ค่านิยม แรงจูงใจ) คนต้องการรางวัล ผลตอบแทน คนทำงานดีเมือมีระบบงานดี คนเมื่อรวมกันแล้วมีพลังสูงทั้งทางบวกและลบ

15 การพัฒนาคน พัฒนาทักษะเพิ่มความสามารถในการทำงาน (HAND)
พัฒนาความคิดเพิ่มความริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่น (HEAD) พัฒนาจิตใจเพิ่มความผูกพัน (HEART)

16 ผู้นำที่ดีต้องน่าเชื่อถือและนำได้
จริงใจ (Honest) มองไปข้างหน้า (Looking Forward) ชนะใจ (Inspiring) มีความสามารถ (Competent)

17 ภารกิจหลักของผู้นำ มองงานเป็นสิ่งท้าทาย ชักจูงให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม
เป็นพี่เลี้ยง ทำตัวเป็นตัวอย่าง เสริมสร้างกำลังใจโดยให้รางวัล

18 การติดตามและวัดผล ควบคุมภาพรวม TQM Benchmarking MIS
Key Performance Indicators ควบคุมตามแผน(เป้าหมาย) MBO ควบคุมระบบงาน Operation Control Workflow/Structure ควบคุมคน วัฒนธรรมทำงาน Compensation / Benefit System


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและการจัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google