งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและการ จัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ การบริหาร : ความหมาย หน้าที่ และ กระบวนการ องค์กร : ความหมาย หน้าที่ และโครงสร้าง สภาพแวดล้อมองค์กรและระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและการ จัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ การบริหาร : ความหมาย หน้าที่ และ กระบวนการ องค์กร : ความหมาย หน้าที่ และโครงสร้าง สภาพแวดล้อมองค์กรและระบบเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและการ จัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ การบริหาร : ความหมาย หน้าที่ และ กระบวนการ องค์กร : ความหมาย หน้าที่ และโครงสร้าง สภาพแวดล้อมองค์กรและระบบเศรษฐกิจ โลกในยุคสหัสวรรษ การวัดความสำเร็จในการบริหาร การบริหารในยุคสหัสวรรษ

2 การบริหาร ความหมาย : คือกระบวนการนำ ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ หน้าที่ : วางแผน จัดองค์กร การ นำ และการควบคุม กระบวนการ : วางแผน ควบคุม จัดองค์กร การนำ

3 องค์กร ความหมาย : เป็นที่รวมของกลุ่ม คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทำงาน ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นระบบเปิดในสภาพแวดล้อม ภายนอก เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย หน้าที่ : เป็นสื่อกลางที่จะนำพา ไปสู่เป้าหมาย โครงสร้าง : ใหญ่ เล็ก โดยทั่วไปมี 3 ระดับ ระดับสูง เป็นสมอง คิด ระดับกลาง เป็นประสาทสั่งการ จากสมองสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ระดับล่าง เป็นอวัยวะทำงาน ต่างๆของร่างกาย

4 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป การเมือง กฎระเบียบระหว่าง ประเทศ ( สิทธิมนุษยชน ) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เขต การค้าเสรี สังคม วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สภาพการทำงาน เทคโนโลยี IT Internet Bio-Tech. GMO Clonning สภาพแวดล้อมเฉพาะ ( มีความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร ) ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ขายปัจจัย ผู้เข้า มาใหม่ สิ่งทดแทน

5 ระบบเศรษฐกิจโลกในยุค สหัสวรรษ โลกของ Digital Innovation Knowledge IT เข้ามามีบทบาท มาก โลกเชื่อมโยงและ กระทบถึงกัน ผู้ผลิต และ ลูกค้ามี อยู่ทั่วโลก การค้าเสรี แข่งขัน รุนแรง การผลิต / บริการ ต้อง ถูก เร็ว ดี

6 ธุรกิจเร็วเท่าความคิด (Bill Gate) E-Mail On-Line Communicati on Internet E-Commerce Paperless Without Middle-man Core Business Fast Problem- Solving Knowledged Workforce Networking Team Decreased Trader Self-Service

7 องค์กรอนาคต จิ๋วแต่แจ๋ว ใหญ่อย่างมี คุณภาพ บริหารงานได้ รวดเร็ว คล่องตัว สินค้า / บริการมี คุณภาพ สินค้า / บริการมี ความแตกต่าง สร้างนวัตกรรม สร้างพันธมิตร ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง จัดการอย่างมี ระบบ โปร่งใส Good Governance

8 การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม แรงงาน : ทักษะ ค่านิยม ความหลากหลาย ต่าง วัฒนธรรม การคาดหวังจากลูกค้า : คุณภาพ บริการ ต้นทุน องค์กร : ปรับโครงสร้าง สร้างเครือข่าย องค์กร เสมือนจริง

9 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หน้าที่ทางธุรกิจ : การตลาด การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยพัฒนา ข่าวสาร ทรัพยากร : คน ทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ เทคโนโลยี การจัดการ ตัวแบบ 7 ’S : Strategy Structure Skill Systems Style Staff Shared Values ตัวแบบสายโซ่คุณค่า Value Chain: กิจกรรม หลัก กิจกรรมสนับสนุน

10 การวัดความสำเร็จในการ บริหาร ความมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ( ทำ ได้ ) ความมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรเกิด ประโยชน์สูงสุด ( ทำ เป็น ) WORLD CLASS !!!

11 การบริหารในยุคสหัสวรรษ ( ปัจจัยความสำเร็จ ) ปรับกระบวนทัศน์และ กำหนดทิศทาง ( วางแผนที่ดี ) สร้างระบบงานและปรับ โครงสร้างองค์กรให้ คล่องตัว ( จัดองค์กร ) มีผู้นำที่นำเก่งไปสู่ เป้าหมายได้ ( การนำ ) ติดตามและวัดผลเสมอ ( ควบคุม )

12 ปรับกระบวนทัศน์และกำหนด ทิศทางที่ดี ปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ กำหนดทิศทางไปสู่ เป้าหมาย Value Vision Mission Strategy

13 สร้างระบบงานและปรับ โครงสร้างองค์กร สร้างระบบงานที่ดี TQM BPR มุ่งสนองภายนอก ลูกค้า คู่แข่ง และ การเปลี่ยนแปลง มุ่งตอบสนอง ภายใน ผลดำเนินงาน กระบวนการ และ คน ปรับโครงสร้างองค์กร ให้คล่องตัว ใช้ IT Re- engineering

14 บริหารและนำคนในองค์กร ลักษณะธรรมชาติ ของคน คนมีความแตกต่างกัน ( ค่านิยม แรงจูงใจ ) คนต้องการรางวัล ผลตอบแทน คนทำงานดีเมือมี ระบบงานดี คนเมื่อรวมกันแล้วมี พลังสูงทั้งทางบวกและลบ

15 การพัฒนาคน พัฒนาทักษะเพิ่ม ความสามารถใน การทำงาน (HAND) พัฒนาความคิดเพิ่ม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ เชื่อมั่น (HEAD) พัฒนาจิตใจเพิ่ม ความผูกพัน (HEART)

16 ผู้นำที่ดีต้องน่าเชื่อถือและนำ ได้ จริงใจ (Honest) มองไป ข้างหน้า (Looking Forward) ชนะใจ (Inspiring) มี ความสามารถ (Competent)

17 ภารกิจหลักของผู้นำ มองงานเป็นสิ่งท้า ทาย ชักจูงให้เกิด วิสัยทัศน์ร่วม เป็นพี่เลี้ยง ทำตัวเป็นตัวอย่าง เสริมสร้างกำลังใจ โดยให้รางวัล

18 การติดตามและวัดผล ควบคุมภาพรวม TQM Benchmarking MIS Key Performance Indicators ควบคุมตามแผน ( เป้าหมาย ) MBO ควบคุมระบบงาน Operation Control Workflow/Structure ควบคุมคน วัฒนธรรมทำงาน Compensation / Benefit System


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและการ จัดการองค์กร ในยุคสหัสวรรษ การบริหาร : ความหมาย หน้าที่ และ กระบวนการ องค์กร : ความหมาย หน้าที่ และโครงสร้าง สภาพแวดล้อมองค์กรและระบบเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google