งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Moonoi&Meenoi เป็น อย่างนี้ หรือเป็น อย่างนี้. 2 1. การจัดการองค์กรในยุคดิจิตอล ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิตอล ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Moonoi&Meenoi เป็น อย่างนี้ หรือเป็น อย่างนี้. 2 1. การจัดการองค์กรในยุคดิจิตอล ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิตอล ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Moonoi&Meenoi เป็น อย่างนี้ หรือเป็น อย่างนี้

2 2 1. การจัดการองค์กรในยุคดิจิตอล ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิตอล ประกอบด้วย - สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ - เศรษฐกิจโลก - การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม - การปรับเปลี่ยนของธุรกิจองค์กร - การกำเนิดองค์กรดิจิตอล

3 3 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มาเพื่อตอบสนองต่อ องค์กร ดิจิตอล - ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)- ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับ ลูกค้า (Customer Relation Management :CRM) - ระบบการจัดการประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) - ระบบการจัดการองค์กร (Organization Management) - ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

4 4 IT vs IS IS (Information System) คือ ระบบ คอมพิวเตอร์ที่สามารถ จัดทำสารสนเทศหรือจัดทำข่าวสารที่ มีความหมายสำหรับพนักงานหรือ ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่าง มีประสิทธิผล IT (Information Technology) หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการ สื่อสารข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันจะมีขนาดเล็กลงและความเร็ว มากขึ้น IS ต้องอาศัย IT


ดาวน์โหลด ppt 1 Moonoi&Meenoi เป็น อย่างนี้ หรือเป็น อย่างนี้. 2 1. การจัดการองค์กรในยุคดิจิตอล ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิตอล ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google