งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Thinking Team Learning Human Shared Vision Technology Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Thinking Team Learning Human Shared Vision Technology Application."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 System Thinking Team Learning Human Shared Vision Technology Application

3 1. Human ย่อมาจากคำว่า Human resource ( ทรัพยากร มนุษย์ ) หมายถึง บุคคลที่มี ความพร้อม มีความจริงใจ และ สามารถที่จะทำงานให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การ

4 2. Shared Vision ( การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน ) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำ และสมาชิกในองค์กร 2.1 Dialogue - การสนทนาแบบมีแบบ แผน เป็นการรับฟังวิธีคิด 2.2 Learning dynamics - พลวัตการ เรียนรู้

5 3. Team Learning ( การเรียนรู้ ร่วมกันเป็นทีม ) หมายถึง คือ การเรียนรู้ร่วมกันของ สมาชิกในองค์การโดยอาศัยความรู้ และความคิดของมวลสมาชิกในการ แลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบ รู้และความสามารถของทีมให้บัง เกิดผลยิ่งขึ้น

6 6. System Thinking ( ระบบการคิดของคนใน องค์การ ) หมายถึง ระบบการพัฒนาที่บูรณาการความคิด ของคนในองค์การด้านต่างๆในองค์การให้เกิด ความเข้าใจภาพรวมและการเชื่อมโยงกันของส่วน ต่างๆ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องการความเป็น ผู้นำในมุมมองใหม่ แทนมุมมองเดิม ซึ่งผู้นำเป็นผู้ กำหนดทิศทาง และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ โดยมี สมมติฐานว่าคนไร้อำนาจ ขาดวิสัยทัศน์ส่วนตนไม่ สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บทบาท ของผู้นำองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ออกแบบ นโยบาย กลยุทธ์ขององค์การเป็นครูผู้สนับสนุน การเรียนรู้สำหรับทุกคน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่จะ สร้างองค์การ โดยผู้คนเพิ่มขีดความสามารถที่จะ เข้าใจความซับซ้อน กำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนและ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้

7 5. Technology Application ( การ นำเทคโนโลยีไปใช้ ) ประกอบด้วย 5.1 Science - วิทยาศาสตร์ ซึ่ง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มี ขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5.2 Technology Innovation – นวัตกรรมทางเทคโนโลยี หมายถึง สินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ก็ได้

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt System Thinking Team Learning Human Shared Vision Technology Application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google