งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มี ประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มี คุณธรรมและมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มี ประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มี คุณธรรมและมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มี ประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มี คุณธรรมและมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

2 ตัวชี้วัด 1. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 2. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมกับอาชีพ 3. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ สนใจ 4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เปิดโลกอาชีพ 2 คาบเรียน - อาชีพรับจ้าง - อาชีพอิสระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เส้นทางสู่งานอาชีพ 5 คาบเรียน - การเตรียมตัวประกอบอาชีพ - การตัดสินใจเลือกอาชีพ - การสมัครงาน - การสัมภาษณ์งาน - การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ โครงสร้างรายวิชา

4 โครงสร้างรายวิชา ( ต่อ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน อาชีพ 2 คาบเรียน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการ ทำงาน - เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประสบการณ์วิชาชีพ 6 คาบเรียน - การทำงานในการดำรงชีวิตสู่งานอาชีพ - การจำลองอาชีพ - โครงงานอาชีพ

5 โครงสร้างรายวิชา ( ต่อ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมในการทำงาน 3 คาบ เรียน 3 คาบ เรียน - คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพ - จรรยาบรรณวิชาชีพ - ค่านิยมในการทำงาน

6 ชิ้นงาน / ภาระงาน ทำกิจกรรมในใบงาน กิจกรรมจำลองอาชีพ โครงงานอาชีพ

7 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนระหว่างเรียน 80 คะแนน คะแนนปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มี ประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มี คุณธรรมและมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google