งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำราชา ศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. ราชา ศัพท์ หมายถึง คำ เฉพาะที่ใช้สำหรับพระ เจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ ใช้สำหรับพระภิกษุ สงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำราชา ศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. ราชา ศัพท์ หมายถึง คำ เฉพาะที่ใช้สำหรับพระ เจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ ใช้สำหรับพระภิกษุ สงฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำราชา ศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ

2 ราชา ศัพท์ หมายถึง คำ เฉพาะที่ใช้สำหรับพระ เจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ ใช้สำหรับพระภิกษุ สงฆ์ ข้าราชการ และ สุภาพชน

3 เหตุผลในการใช้ราชาศัพท์ สังคมมนุษย์มี วิวัฒนาการอย่างหนึ่งซึ่ง นับถือเป็นแบบอย่างกัน มาช้านาน นั่นก็คือการ ยกย่องให้เกียรติบุคคล ที่เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่ เป็นที่เคารพนับถือของ ชุมชน

4 จะเห็นได้ว่าทุกชาติจะ มีคำสุภาพที่ใช้กัน ประมุขหรือผู้ที่เขา เคารพนับถือ จะมาก หรือน้อยย่อมสุดแท้แต่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละชาติ และจิตใจของ ประชาชนในชาตินั้น เป็นสำคัญ

5 วิธีการใช้คำราชาศัพท์ หลักวิธีการใช้ราชาศัพท์ นั้นต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็น สำคัญ กล่าวคือจะต้องใช้ คำให้เหมาะสมกับฐานะ ของผู้ฟังไม่ว่าผู้พูดจะเป็น ใครก็ตามเว้นพระภิกษุสงฆ์ เท่านั้น ที่ต้องใช้คำสุภาพ สำหรับตนเองด้วย

6 ประโยชน์ของการศึกษาราชาศัพท์ ๑. ช่วยให้ สามารถใช้ ภาษาไทยได้ก ต้อง เหมาะสมกับ ชั้นของบุคคล ทำ ให้ไม่มีปัญหาใน การสื่อสาร

7 ๒. ได้เรียนรู้ถึง วัฒนธรรมของ ชาติ โดยที่ราชา ศัพท์เป็นวัฒนธรรม ทางภาษา ที่มีความ ประณีตนุ่มนวล และ น่าฟัง

8 ๓. ทำให้รู้คำศัพท์ มากขึ้น ได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้ภาษาไทยที่ ดี ผู้รู้มากย่อมทำ ให้เกิดความ คล่องแคล่ว ชำนาญ ประโยชน์ของการศึกษาราชาศัพท์

9 ๔. ช่วยฝึกฝน อบรมจิตใจผู้ ศึกษาให้ประณีต ในการใช้ภาษา และผลทำให้เป็น คนมีนิสัยสุขุม รอบคอบ ละเอีย ดลออ

10 ๕. ช่วยในการศึกษา วรรณคดีให้เข้าใจได้ อย่างลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น เพราะวิชาวรรณคดี ใช้ราชาศัพท์มาก ประโยชน์ของการศึกษาราชาศัพท์

11 ๖. ช่วยส่งเสริม บุคลิกภาพให้กับ ตนเอง สามารถเข้า สมาคมกับผู้อื่นได้โดย ไม่เคอะเขิน ไม่เป็นที่ เย้ยหยันของบุคคล อื่น เพราะได้ศึกษา ถ้อยคำที่ควรใช้กับ บุคคลตามฐานะมาแล้ว

12 จำแนกไว้ ๕ ชั้นด้วยกัน คือ ๑. พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๒. พระราชวงศ์หรือพระบรม วงศานุวงศ์ ๓. พระภิกษุ ๔. ข้าราชการ ๕. บุคคลสามัญทั่วไป

13 ชนิดของคำราชา ศัพท์ 1. นามราชาศัพท์ โดย ปกติจะขึ้นต้นด้วย พระ บรม, พระราช, พระ, พระ บรม, ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเท่านั้น เช่น พระบรมราโชวาท, พระบรมมหาราชวัง

14 พระราช ใช้กับ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว, สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ, พระ ยุพราช, พระบรมราชกุมารี เช่น พระราชวัง พระราช ประวัติ พระราชนิพนธ์, พระ ใช้นำหน้าเรียกอวัยวะ เครื่องใช้ เช่น พระกรรณ พระที่นั่ง พระเขนย พระ สหายเป็นต้น

15 2. สรรพนาม ราชาศัพท์ คือ คำพูดที่ใช้ แทน ผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่ถูก กล่าวถึง

16

17 3. กริยาราชาศัพท์ คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์ อยู่แล้ว ให้ใช้ได้ทันที่ เช่น ตรัส เสวย ประสูติ สวรรคต ถวายบังคมลา ประชวร ประทับใช้คำว่า ทรง นำหน้าคำกริยา เช่น ทรงวิ่ง ทรงยินดี ทรงสร้าง

18 ทรงสกีใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำนาม เช่น ทรงฟุตบอล ทรงรถ ทรงดนตรีใช้คำว่า ทรง นำหน้า คำราชา ศัพท์ เช่นทรงพระ อักษร ทรงพระราช นิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt คำราชา ศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. ราชา ศัพท์ หมายถึง คำ เฉพาะที่ใช้สำหรับพระ เจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ ใช้สำหรับพระภิกษุ สงฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google