งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี และประสบการณ์ที่ควร ปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม ให้สัมฤทธิ์ผลและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี และประสบการณ์ที่ควร ปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม ให้สัมฤทธิ์ผลและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี และประสบการณ์ที่ควร ปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม ให้สัมฤทธิ์ผลและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2 สิ่งที่ต้องปรับปรุงใน การทำงาน ๑. เจ้าหน้าที่ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่กัน บ่อย ๓. กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๔. ล่ามขาดทักษะและมีจำนวนไม่เพียงพอใน แต่ละพื้นที่ ๕. ข้อจำกัดทางด้านอำนาจและหน้าที่ทาง กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ๖. การดำเนินคดีค่อนข้างล้าช้า ๗. ผู้เสียหายมักไม่ให้ความร่วมมือหรือแจ้งเหตุ กับเจ้าหน้าที่ ๘. ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม

3 ข้อดีของการทำงาน ๑. มีกระบวนการการทำงานที่ชัดเจน ๒. มีกฎหมายให้ความคุ้มครองได้ตรงและ ครอบคลุมกับกลุ่มผู้เสียหาย ๓. มีการทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็น ทางการ ๔. มี Hotline ที่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ๕. มีทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในการติดต่อ ประสานงานร่วมกัน ๖. มีแผนและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราม ปราบอย่างชัดเจน ๗. มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด ๘. กลไกการทำงานของทีมสหวิชาชีพเป็นที่ ยอมรับของสากล

4 สิ่งที่สามารถนำไปใช้กับ การทำงาน ๑. ได้เครือข่ายในการทำงาน ๒. ได้รู้จักวัฒนธรรมและกฎหมายของแต่ ละประเทศ ๓. นำข้อเสนอที่ได้จากการประชุมไป เสนอผู้บังคับบัญชาในการทำงานหรือ แผนในการขับเคลื่อนต่อไป ๔. ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่า การสร้างความเข้าใจของแต่ละ ประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ๕. ควรตระหนักและสร้างแรงจูงใจกับ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อยุติ การค้ามนุษย์ในประเทศของตน

5 Thank you for your kind attention. Do you have any question?


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี และประสบการณ์ที่ควร ปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม ให้สัมฤทธิ์ผลและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google