งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept

2 PMQA Organization Do things rightDo the right things BSC objectives Do the right things right BSC Concept :

3 PMQA Organization Financial Measures Non-Financial Measures Lead Indicators Lag Indicators BSC Concept :

4 PMQA Organization Knowledge, Skills, Systems, and Tools Financial Results To Build the Strategic Capabilities.. Needed to Deliver Unique Sets of Benefits to Customers... To Drive Financial Success... And Realize the Vision Equip our People... InternalCapabilities Customer Benefits BSC : Cause - Effect Diagram

5 PMQA Organization Mission : Why we exist Strategy : Kaplan & Norton Values : What’s important to us Vision : What we want to be Strategy Objective : Our game plan Strategy Map : Translate the strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Target and Initiatives : What we need to do Personal Objectives : What I need to do Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce

6 PMQA Organization มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรมีผล การดำเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือ หุ้น มิติด้านการเรียนรู้ และเติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำอย่างไร องค์กรจึงจะมีความสามารถที่จะ เปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน มิติด้านลูกค้า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะ ตอบสนองลูกค้าอย่างไร มิติด้าน กระบวนการ ภายใน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการ บริหารอะไรที่เป็นเลิศ วิสัยทัศน์และพันธกิจ Strategy : Kaplan & Norton

7 PMQA Organization Productivity Human Capital Manage Operations Manage Operations Learning/Growth Internal Process Customer Financial Revenue Growth Long-Term Shareholder Value Product/Service Attributes Relationship Image Manage Customers Manage Customers Manage Innovation Manage Innovation Manage Regulatory/Social Manage Regulatory/Social Information Capital Organization Capital Strategy Map : Kaplan & Norton

8 PMQA Organization 6.การจัดการกระบวนการ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 1.การนำองค์กร 7. 3 - 7. 6 ผลลัพธ์ขององค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 7.1-7.2 ผลลัพธ์ด้านสินค้าและบริการ / ลูกค้าและตลาด Learning/Growth Internal Process Customer Financial Long-Term Stakeholder Value Strategy Map : TQA/PMQA

9 PMQA Organization Objectives Fast ground turnaround Objectives: What the strategy is trying to achieve Targets 30 Minutes 90% Targets: The level of performance or rate of improvement needed Cycle time optimization Initiatives: Key action programs required to achieve targets InitiativesMeasures On Ground Time On-Time Departure Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Strategic Theme: Operating Efficiency Profits and RONA Financial Learning Ground crew alignment Lowest prices Fewer planes Customer Internal Fast ground turnaround Strategy Map On-time Service Attract & Retain More Customers Grow Revenues Map & Card : BSC Concept Strategy Card

10 PMQA Organization Strategy Map Balanced ScorecardAction Plan Objectives MeasureTarget InitiativesBudget Customer Perspective Financial Perspective Internal Perspective Learning & Growth Perspective Map & Card : BSC Concept

11 PMQA Organization ObjectivesMilestones Provide technology & resources % new technology used by staff Learning assessment project Internal Learning Customer Accountable HR Committee $ xxxx Resource Alloc. Targets Initiatives Measures Vision Mission Provide personalized care Customer satisfaction survey rating ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Survey drafted by 6/04 Deadline met Mkg. Team $ xxxx To provide top-notch healthcare to our community Be the community hospital of choice Longer Term (3-5 year) ViewShorter Term (Annual) View Strategy “Leadership” Tactics “Management” Service level spot check rating Electronic notes project Dept. ChairsComplete by 2004 All patients logged in $ xxxxKeep patients informed ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Financial Grow high- margin service % revenue from high- margin services ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Develop organization- wide survey ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Strategy and Map L4 P1 P2 F1 F2 C1 Map & Card : BSC Concept

12 PMQA Organization 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 1.1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ Vision / Mission / Values 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.1 ระบบงาน 5.1 ระบบงาน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร DriverDriver SystemSystem ResultsResults เป้าหมายระยะ 4 ปี Strategy Map PMQA 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ

13 PMQA Organization Workshop 5

14 Learning Perspective Process Perspective Financial Perspective Objectives Measures Customer Perspective Initiatives Strategy: Our Approach To Accomplishing Accomplishing Our Mission Our Mission หน่วยชี้วัด วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ 1 23 Card : BSC Concept

15 PMQA Organization หน่วยชี้วัด วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ปัจจุบั น ระยะสั้น ปีที่ 1 ระยะกลาง ปีที่ 2 ระยะยาว ปีที่ 3 - 4 เจ้าของ งาน ประเด็นกลยุทธ์ ตาราง 5 : คาดการณ์อนาคต123 KPIKPI ระดับเป้าหมาย Measures ObjectivesInitiatives

16 PMQA Organization ระดับบุคคล วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3 4 5 6 7 ตาราง 6 : Objectives Deployment ระดับองค์กร 1 2 3 4 5 6 7 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3 4 5 6 7 ระดับหน่วยงาน (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน) C1

17 PMQA Organization หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ หน่วยชี้วัดวัตถุประสงค์ประเด็น กลยุทธ์ ระดับ กลุ่ม / ฝ่ายระดับ บุคคลระดับ / งาน ตาราง 6 : Objectives Deployment

18 PMQA Organization Workshop 6

19 เวลา การปรับปรุง การจำแนกประเภท แผนงานโครงการ B B A A โครงการ ปรับปรุง โครงการ กลยุทธ์ A A A A B B B B B B B B A A C C C C โครงการ รักษาสภาพ

20 PMQA Organization Program - Project form กิจกรรมกลุ่มเป้าหมา ย ระยะเวลางบประม าณ ผู้รับผิดชอ บ การ ประเมินผล ตัววัด / เป้าหมาย โครงการ / โครงการย่อย ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน มุมมอง / วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

21 PMQA Organization Program - Project form


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google