งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารคุณภาพองค์กร พ. ต. ท. ดร. นภดล ทองนพเนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารคุณภาพองค์กร พ. ต. ท. ดร. นภดล ทองนพเนื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารคุณภาพองค์กร พ. ต. ท. ดร. นภดล ทองนพเนื้อ

2 1. ในมุมมองของผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2. หลักคิด หลักการ หลักวิชา หลักปฏิบัติ 3. หลักคิดในฐานะองค์กร เน้นที่ TQM & PMQA Theme 4. ในฐานะองค์กร เน้น... 4.1 Business excellence - concepts - core values 4.2 The Bal drive roadmap to Business excellence 4.3 Assessing business excellence using TQA/PMQA 4.4 การจัดระบบ / การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด้านเทคนิค เครื่องมือการบริหารและปฏิบัติงาน / การเขียนรายงาน ฯลฯ / ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 เห็นความสำคัญของการพัฒนา เข้าใจหลักการบริหารฯ เพื่อความเป็นเลิศ เข้าใจลักษณะ PMQA เข้าใจเกณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพื่อ การประเมิน จัดระบบองค์กรพร้อมสำหรับ การประเมิน วัตถุประสงค์

4 มุมมอง ของผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เห็นความสำคัญ เห็นความสับสน ไม่ชัดแจ้งในวิธีการ ต้องตอบสนองหลายระบบ ความไม่ต่อเนื่องของงานการพัฒนา

5 หลักคิด หลักการ หลักวิชา หลักปฏิบัติ เน้นที่การตอบสนองเกณฑ์หรือการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง เน้นที่เหตุหรือผล เน้นที่ธรรมเนียมการปฏิบัติงานหรือเน้นที่ลูกค้าและงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป

6 TQM / TQA / PMQA Malcom Baldrige Award การบริหาร การบริหารองค์กร / คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ QC การทำให้แน่ใจว่าเกิดคุณภาพ QA การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQA การ Research วิจัยประเมินผล Evaluation

7 Performance excellence integrated approach ever – improving value customer market place effectiveness capabilities learning

8 ลักษณะสำคัญของแนวคิด Performance excellence 1. การบริหารจัดการที่บูรณาการ 2. อยู่รอดและเติบโต 4. พัฒนาทั้งประสิทธิผลและความสามารถ 3. สำเร็จในด้านความสามารถมากขึ้น 5. เรียนรู้บุคคลและองค์กร 6. รู้จักลูกค้า / ตลาด / สินค้าและบริการ 7. แนวทางคล้าย BSC

9 Core values of Performance excellence Visionary leadership Customer – driver excellence Organizational and personal learning Valuing employees and partners Agility Focus on the future Managing for innovation Management by fact Social responsibility Focus on results and creating value System perspective

10 เกณฑ์ ของ Baldrige สะท้อนถึง System prespective ความเป็นตัวตน, รู้จักตนเอง, โครงร่างองค์กร 3 องค์ประกอบเพื่อการขับเคลื่อน หมวด 1 ระบบผู้นำ หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 3 องค์ประกอบของผล หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การบริหารกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 1 2 3 ฐานรากของหลักเกณฑ์ หมวด 4 การวัด, วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4 Work care

11 ความเชื่อมโยงของหมวดทั้ง 7 และโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กร 1 2 3 5 6 7 4 Driver triad Result Triad Work-core

12 PMQA 2 ส่วน ลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์คุณภาพ ซึ่งมี องค์ประกอบ 7 หมวด

13 ลักษณะสำคัญขององค์กร ลักษณะพื้นฐาน ความสำคัญภายใน, ภายนอก ความท้าทายต่อองค์กร สภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน * ประเด็นพิจารณาย่อย ๆ หลายประเด็น

14 เกณฑ์คุณภาพหมวด 1-7; ข้อคำนึง ความเป็นระบบของหมวด ความเป็นระบบขององค์กร ในประเด็นพิจารณาย่อยก็ต้องมี A D L I แต่ละหมวดย่อยก็ต้องมี A D L I

15 A = Define, Repeatable, Measwrote, Practical D = display ทั้งด้านกว้าง และด้านลึก L = share knowledge, KM, PDCA, Organizational learning I = alignment กับลักษณะสำคัญขององค์กร

16 ในหมวด 7 เป็นผลลัพธ์ ใน Baldrige หรือ TQA จะแบ่งเป็น 6 ลักษณะสอดคล้องกับ 6 หมวด และเน้นที่ Organization, Outcome (Organizational level) ใน PMQA แบ่งเป็น 4 ลักษณะ สอดคล้องกับ BSC อาจไม่สะท้อน Organizational level เท่าที่ควร ผลลัพธ์พิจารณาจาก Le T C Li ลักษณะสำคัญขององค์กร หมวด 2, 6 เป็นผลจากการทำหรือปรับปรุง ในหมวดอื่น ๆ

17 พิจารณาเกณฑ์ในทุกหมวด เรียนรู้ความต้องการ ของลูกค้า... ดูแลให้การทำแผน กลยุทธ์สอดคล้อง กับพันธกิจ... ห ม ว ด 1 ห ม ว ด 2 ห ม ว ด 3


ดาวน์โหลด ppt การบริหารคุณภาพองค์กร พ. ต. ท. ดร. นภดล ทองนพเนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google