งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการและแนวคิดในการปรัโครง สร้างองค์การ ยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. 9 พฤศจิกายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการและแนวคิดในการปรัโครง สร้างองค์การ ยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. 9 พฤศจิกายน 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักการและแนวคิดในการปรัโครง สร้างองค์การ ยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. 9 พฤศจิกายน 2549

2 2 ภารกิจ (TASK) โครงสร้าง (Structure) เทคโนโลยี การจัดการ คน (PEOPLE) ส่วนประกอบ ขององค์การ

3 3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ องค์ประกอบที่สำคัญ ( กระบวนงาน, บุคลากร, เทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐาน ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4 4 Vision and Strategy Customer ด้าน คุณภาพ การให้ บริการ Objectives Measures Targets Initiatives ด้าน การพัฒนา องค์การ Measures Targets Initiatives ด้าน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ราชการ ด้าน ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ การประเมินรอบด้าน (Balanced Scorecard) Learning and Growth Objectives Internal Business Process Objectives Measures Targets Initiatives Financial Objectives Measures Targets Initiatives

5 5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์ แสดงผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์ เป้าหมายและเกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนด้วยการวัด ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ แสดงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการด้วยการวัดความรวดเร็ว หรือระยะเวลาการทำงาน ให้บริการ และการลดค่าใช้จ่าย มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร แสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ขององค์กรด้วยการวัดผลของ ของการพัฒนาคน การจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการบริหารการ เปลี่ยนแปลง มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ แสดงการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพด้วยการวัดความพึง พอใจของลูกค้าผู้รับบริการและ ความโปร่งใส

6 6 หลักการเกี่ยวกับการจัดองค์การ 1.องค์การต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของตนไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางในการ ปฏิบัติงานของบุคคล 2.การแบ่งงานและการจัดกลุ่มงาน เพื่อความ สะดวกแก่การควบคุม การพัฒนาบุคคล การ หมุนเวียนถ่ายเทกำลังคน และการปฏิบัติงาน ทดแทนกัน 3.การประสานงาน เพื่อให้งานทั้งหลายบรรลุ วัตถุประสงค์ได้โดยสะดวก

7 7 หลักการเกี่ยวกับการจัดองค์การ 4. ต้องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 5.ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สมดุล สอดคล้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. กำหนดสายการบังคับบัญชา เพื่อผูกพัน ยึดโยงทุกตำแหน่งในองค์การเข้าด้วยกัน

8 8 หลักการเกี่ยวกับการจัดองค์การ 7.การจัดองค์การภายใน เพื่อให้เกิดสายการ บังคับบัญชาที่ดี ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) เอกภาพในการบังคับบัญชา 2) สายบังคับบัญชาแบบช่วงสั้น 3) ช่วงของการควบคุม

9 9 โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ หน่วยปฏิบัติงานหลัก (Line) หน่วยปฏิบัติงานหลัก (Line)

10 10 โครงสร้างด้านงานสนับสนุน ขององค์การ องค์การ หน่วยสนับสนุน การบริหาร (Auxiliary) หน่วยปฏิบัติงานหลัก (Line) หน่วยปฏิบัติงานหลัก (Line)

11 11 โครงสร้างองค์การที่ประสบ ความสำเร็จ Organization Structure Management Technology ScienceEnvironment Civilization & Infrastructure Values & Beliefs Cultures & Societies

12 12 Organization Structure 1.Integration 2.Good Governance 3.Venture capital rising 4.Unity Management 1.Base decision on facts 2.Employee Participation 3.Continuous Improvement 4.Cluster & Networking 5.Orient in Climate change

13 13 Technology 1.e-Government 2. ICT revolution Science 1.Science = Business

14 14 Environment 1.Orient in Climate change Civilization & Infrastructure 1.Business leads 2.Systematic thinking 3. Vision

15 15 Values & Beliefs 1.Work with processes 2. Debate better than Quarrel Cultures & Societies 1.Performance base 2.Business is Business 3.Look Organization is family 4. Customer Focus

16 16 หลักของการจัดกลุ่มงาน 1. การจัดกลุ่มงานต้องเหมาะสมกับ •ความมุ่งหมาย และหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน •ปัญหาของหน่วยงาน •สภาพแวดล้อม รวมถึงลักษณะของ สังคม และลักษณะทางภูมิศาสตร์

17 17 2. หน้าที่ของหน่วยงานย่อยที่จัดแบ่ง ต้องคลุมถึงหน้าที่สำคัญของ หน่วยงานนั้นทุกอย่าง 3. การจัดกลุ่มงานต้องสัมพันธ์และ สอดคล้องกัน หลักของการจัดกลุ่มงาน

18 18 หลักในการจัดกลุ่มงาน 5 รูปแบบ 1) การจัดกลุ่มงานตามความมุ่งหมาย ของงานย่อยหรือตามผลิตผล(purpose of product) เป็นการรวมกิจกรรมทั้งหมด ที่จำเป็นแก่การทำงานตามความมุ่งหมาย อย่างหนึ่งอย่างใดไว้ในหน่วยงานเดียวกัน งานในหน่วยนั้นจะค่อนข้างมีลักษณะ เบ็ดเสร็จในตัวเอง

19 19 ข้อดี 1.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความมุ่งหมาย ของหน่วยงานเป็นอย่างดี การปฏิบัติงานมีทิศทาง แน่นอนและสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้ โดยสะดวก 2.ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงานของตนเองและของ หน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี 3. สะดวกต่อการแยกกลุ่มงานย่อยออกไปอีก เมื่อมีความจำเป็น

20 20 1.อาจเกิดปัญหาความสิ้นเปลือง เพราะแต่ละ หน่วยงานจะมีการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จด้วย ตนเองหลายกลุ่มงาน 2.การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกัน การสับเปลี่ยนโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่ง ไม่อาจกระทำได้อย่างคล่องตัว 3. ในกรณีที่จำเป็นต้องขยายงานก็จะต้องแบ่งกลุ่ม งานเพิ่มมากขึ้นตามความมุ่งหมายใหม่ ๆ ทำให้ มีหน่วยงานมากเกินความจำเป็น ข้อเสีย

21 21 2) การจัดกลุ่มงานตามหน้าที่ ตามความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือตาม กระบวนการปฏิบัติ (Functional/Specialization/ Process) เป็นการรวมงานที่มีหน้าที่หรือมีลักษณะการ ปฏิบัติเหมือน ๆ กัน หรือเป็นงานในขั้นตอน เดียวกันที่มีวิธีปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ความ ชำนาญอย่างเดียวกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน หลักในการจัดกลุ่มงาน 5 รูปแบบ

22 22 1.ทำให้เกิดความชำนาญแก่ผู้ปฏิบัติ 2.ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและประหยัดยิ่งขึ้น 3.ทำให้การประสานงานภายในหน่วยงานดีขึ้น 4.เป็นวิธีจัดกลุ่มงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของ เจ้าหน้าที่ตามสายงานตามความรู้ความชำนาญงาน แต่ละด้าน 5. สะดวกแก่การสรรหา การพัฒนา และการหมุนเวียน ถ่ายเทเจ้าหน้าที่ ข้อดี

23 23 1.ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนหรือหน่วยงานแต่ละส่วน สนใจแต่งานของตน โดยไม่สนใจหรือไม่เข้าใจว่า การทำงานของตนนั้นทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 2.ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีความ ซับซ้อน จนบางครั้งเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่ทราบว่า ตนเองมีบทบาทอะไรต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 3. ไม่ช่วยพัฒนานักบริหาร เพราะหัวหน้าแต่ละกลุ่ม งานจะมีลักษณะเป็นนักวิชาการ มากกว่าผู้บริหาร ข้อเสีย

24 24 3)การจัดกลุ่มงานตามพื้นที่ปฏิบัติการ (Area) เป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมโดย ถือเอาเขตภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด ขอบเขตองค์การ ซึ่งการจัดกลุ่มงานโดยวิธีนี้ควร ดำเนินการโดยพิจารณาถึง หลักเกณฑ์ดังนี้ หลักในการจัดกลุ่มงาน 5 รูปแบบ

25 25 (1)ควรมีการมอบอำนาจให้เหมาะสมกับอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน ในพื้นที่ ควรจัดสายงาน การบังคับบัญชาให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดเอกภาพ ในการบังคับบัญชา (2)ควรจัดวิธีให้มีการแนะนำตรวจสอบจาก ส่วนกลางอย่างเหมาะสม (4) ควรศึกษาความต้องการและสภาพ แวดล้อม ของพื้นที่นั้นก่อน เพื่อจัดกลุ่มงานและ ระบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการของ พื้นที่นั้น ๆ หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดกลุ่มงานตามพื้นที่ปฏิบัติการ

26 26 4)การจัดกลุ่มงานตามประเภท ผู้รับบริการ หรือประเภทลูกค้า (Clientele) การจัดวิธีนี้จะกระทำเมื่อองค์การต้องการ เน้นความสำคัญของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ หลักในการจัดกลุ่มงาน 5 รูปแบบ

27 27 5)การจัดกลุ่มงานโดยยึดปริมาณงาน เป็นหลัก เป็นวิธีที่ใช้กับงานที่มีลักษณะเหมือนกัน สามารถใช้คนประเภทเดียวกันทำงานได้ ทุกขั้นตอน และกระบวนการทำงานตั้งแต่ ต้นจนจบไม่ยุ่งยากซับซ้อน หลักในการจัดกลุ่มงาน 5 รูปแบบ

28 28 ภารกิจ 1 องค์การ กลุ่มงาน โครงการ กิจกรรม … การจัดโครงสร้างการบริหาร ภารกิจ 2 ภารกิจ 3 กลุ่มงาน โครงการ กิจกรรม … …

29 29 ข้อควรคำนึง 1.Right sizing.ลดความซ้ำซ้อน.ลดต้นทุนในการบริการ 2.Cluster รวมงานที่คล้ายคลึงไว้ด้วยกัน 3.In focus สนองต่อประเทศชาติ ชุมชน ประชาชน 4.คำนึงถึงองค์การแบบไขว้ขวาง 5.กระจายอำนาจ.ส่วนงานบริหารและบริการ(บริหารทรัพยากรและยุทธศาสตร์ – บริการการศึกษา).ส่วนงานวิชาการ (คณะ สถาบัน วิทยาลัย ฯลฯ)


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการและแนวคิดในการปรัโครง สร้างองค์การ ยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. 9 พฤศจิกายน 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google