งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน

2 ระดับกรม : 9 กรม กรมการค้าภายในกรมการค้าภายใน กรมชลประทานกรมชลประทาน กพร.กพร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักปลัดกระทรวงวิทย์สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ กรมอนามัยกรมอนามัย กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต ระดับกระทรวง : กระทรวงพลังงาน (ทุกหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง) ระดับจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา (30 ส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัด) หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

3 ครั้งที่ 1 : ส่วนที่1 : PMQA คืออะไร ส่วนที่2 :การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่2 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่3 :ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส่วนที่3 : ประโยชน์ต่อส่วนราชการ PMQA : การให้ความรู้ (ทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน) ครั้งที่ 2 : ส่วนที่4 :องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่4 : องค์ประกอบของเกณฑ์ ส่วนที่5 :การเขียนรายงาน ส่วนที่5 : การเขียนรายงาน ส่วนที่6 :การประเมินตนเอง ส่วนที่6 : การประเมินตนเอง ส่วนที่7 :การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ ส่วนที่7 : การวิเคราะห์/จัดลำดับความสำคัญ หน่วยราชการนำร่อง ( Fast Track) 2550

4 PMQA (Public Sector Management Quality Award) คือ อะไร ส่วนที่ 1

5 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ มุมมอง 4 มิติ Blueprint (ลดขั้นตอน) HR Scorecard Competency e-Government/KM Strategy ID Scorecard แผน ยุทธศาสตร์ (ปฏิบัติราชการ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการ/เครื่องมือผลงาน ประชาชน คือ ศูนย์กลาง Public Sector Management Quality Award (PMQA)

6 Strategy Formulation การวางวิสัยทัศน์และ การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategy Map แผนบริหารความ เสี่ยง แผนปฏิบัติราชการ Strategy Implementation Org. Structure (GO/PO/SOE/SDU/etc.) Process Redesign IT (e-gov) People (Competency) Culture KM กฎหมาย Strategic Control คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (PA) BSC Individual Scorecard Good Governance Public Sector Management Quality Award (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2549 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 New Public Management Strategic Management คตป รายงาน ข้อมูล สถาน การณ์ เศรษฐกิจ และ สังคม Globalization Making strategy works Good strategy comes first

7 รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 2001 2006 Deming Prize Canada Award  Australian Business Excellence Awards  European Foundation Quality Management  Singapore Quality Award  Japan Quality Award  Thailand Quality Award  Public Sector Management Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan Thailand Malcolm Baldrige National Quality Award Quality Performance / Organizational Excellence

8 Deming Prize การค้นพบความสำคัญของ “คุณภาพ” หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอยู่ในสภาพตกต่ำ สินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่น เป็นที่ทราบกันดีว่าด้วยคุณภาพ 20 ปีต่อมา ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้น “ใช้แนวคิดจากโลกตะวันตก” ดับเบิลยู เอ้ดเวิร์ด เดมิ่ง และโจเซฟ จูแรน ได้เสนอให้ใช้ กระบวนการผลิตซึ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพทั้งบริษัท (CWQM) ชาวญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เทคนิคการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) โดยแค่”ทำ” แต่ลึกซึ้งถึงขั้น “เป็น”

9 การบริหารจัดการ เป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวา ไม่ใช่เรื่องเชิงทฤษฎี Just do it Here and Now ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด ที่ใช้จัดการได้ทุกปัญหา

10 หลักคิด : 11 Core Valuesการนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองเชิงระบบ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การจัดการเพื่อนวัตกรรม ความคล่องตัว การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3

11 หลักคิด : 11 Core Values Lead the organizationManage the organizationImprove the organization Strategic LeadershipExecution ExcellenceOrganizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9

12 Path to Performance Excellence Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning 123 Reacting to Problems Systematic Approach AlignmentIntegration Alignment Systematic Approach Reacting to Problems 2 3 Role Model No system Role Model 4 5 6 1 56 47 P D AC คิดทำปรับ Lead the organization Manage the organization Improve the organization 1 / 2 / 5 / 11 3 / 4 / 6 / 10 7 / 8 / 9

13 หลักปฏิบัติ : 7 Categoryการนำองค์กร การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการกระบวนงาน การให้ความสำคัญกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งเน้นผลลัพท์ 1 2 5 6 7 4 3

14 MBNQA Model Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

15 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย TQA/PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

16 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่ 2

17 Square wheels Organization

18 ทรัพยากร วิสัยทัศน์ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ กังวลกังวล แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ สับสนสับสน ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ ทำแล้วเลิกทำแล้วเลิก ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ ขัดข้องใจขัดข้องใจ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ เริ่มผิดทางเริ่มผิดทาง ทักษะ แรงจูงใจ Change Management

19 Management Frameworks Management 0f Quality Quality Systems & Standards Quality 0f Management Management & Improvement Tools 7S MBNQA TQA PMQA TQM 5S BM BSC KM SS TPM 7QC SPC ISO HA HACCP HPH PHSS Fusion Management

20 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ปัจจัยภายในPMQA ปัจจัยภายนอกPEST

21 KPIs Internal environment Strategic Goals External environment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี Organization Objective มิติที่ 3มิติที่ 4มิติที่ 1มิติที่ 2 KPIs Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ 1 2 3 4 5

22 Objectives Fast ground turnaround Objectives: What the strategy is trying to achieve Targets 30 Minutes 90% Targets: The level of performance or rate of improvement needed Cycle time optimization Initiatives: Key action programs required to achieve targets InitiativesMeasures On Ground Time On-Time Departure Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Strategic Theme: Operating Efficiency Profits and RONA Financial Learning Ground crew alignment Lowest prices Fewer planes Customer Internal Fast ground turnaround Strategy Map On-time Service Attract & Retain More Customers Grow Revenues BSC : Balanced Scorecard

23 Goals (4 years) Mission / Values Vision ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประสิทธิผล กระบวนการ / วิธีการ ผลลัพธ์ / เป้าหมาย หมวด 7 หมวด 1-6 แนวการปฏิบัติ Strategy Map BSC PMQA

24 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 1.1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ Vision / Mission / Values 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ 5.1 ระบบงาน 5.1 ระบบงาน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร DriverDriver SystemSystem ResultsResults เป้าประสงค์ระยะ 4 ปี Strategy Map 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ยุทธวิธียุทธวิธี

25 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอน และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ควบคุมภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

26 1การนำองค์กร 2การวางแผนยุทธ์ศาสตร์ 3การมุ่งเน้นผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 5การมุ่งเน้นบุคลากร 6การจัดการกระบวนการ6การจัดการกระบวนการ 4 การวัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และการจัดการความรู้ ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร มิติที่ 2 คุณภาพ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 7ผลลัพธ์องค์กร7ผลลัพธ์องค์กร Risk Management Individual Scorecard IT & KM HR Scorecard วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ PMQA Management Strategic Management

27 การนำ องค์กร การ วางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งเน้น พนักงาน การจัดการ กระบวนการ การจัดการ กระบวนการ ผลลัพธ์องค์กรผลลัพธ์องค์กร วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการ ความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์ M & E M & E Surveillance Surveillance R & D R & D Knowledge Knowledge Stakeholder Stakeholder Customer Customer Provider Provider Funder Funder OD OD HRM HRM HRD HRD Bangkok charter Bangkok charter Strategic plan Strategic plan Good governance Good governance Effectiveness Effectiveness Quality Quality Efficiency Efficiency Organization Organization Development Development

28 6. การจัดการกระบวนการ 6.1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2. กระบวนการสนับสนุน 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 3.2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1. ระบบงาน 5.2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3. ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1. การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1. การจัดทำกลยุทธ์ 2.2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1. การวัดและวิเคราะห์ การดำเนินการขององค์กร 4.2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ Driver System Results Cause - Effect Diagram 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

29 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัจจัยภายนอก Cause - Effect Diagram

30 1. (category) ปัญหา 1.1 (item) 1.2 b 1.2 a1 (subpart) 1.2 (item) 1.2 a (area to address) 1.2 c 1.2 a2 1.1 b 1.1 a 1.1 c 1.2 a1 - 1(element) 1.2 a1 -2(element) ผังก้างปลากลยุทธ์

31 3.3. 1. ปัจจัยเอื้อ 3.3. 1. วิธีการ เป้าหมาย 2. 2.2. ผังก้างปลากลยุทธ์ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัจจัยภายนอก

32 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การได้รับรางวัล การได้รับรางวัล การแบ่งปันความรู้ การแบ่งปันความรู้ ส่วนที่ 3

33 TQA/PMQA Framework Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) TQM Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card)

34 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) ส่วนราชการทราบจุด แข็งและโอกาสในการ ปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

35 Happy & enjoy


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google