งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลข สารบบอาหาร ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลข สารบบอาหาร ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลข สารบบอาหาร ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความตาม 8.4 และ 8.5 ของข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอ หารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ เลขสารบบอาหาร ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2544 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  อาหารตาม 4.1 ของข้อ 4 ที่ผลิตจาก สถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงานและ นำเข้าหากได้ยื่นคำขอตามแบบ อ.19 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ. ศ. 2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2522 แล้วให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ด้วย

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของ สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้า อาหาร เพื่อให้ตรงตามใบอนุญาตผลิต อาหาร หรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้า มาในราชอาณาจักร การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานที่ผลิต อาหาร เพื่อให้ตรงตามแบบการแก้ไข สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ( แบบ สบ.2) ที่ได้รับอนุญาตแล้ว  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของ สถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศเพื่อให้ ตรงตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ อาหาร ให้ใช้ ( แบบ สบ.4) ที่ได้รับอนุญาต แล้ว

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาที่เกี่ยวข้อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนำ ในการบริโภค  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใน การผลิต หรือการนำเข้าเพื่อจำหน่าย  การแสดงข้อความส่งเสริมการขายที่ไม่ขัดแย้งกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การชิงโชค การรับของแถม เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงสี ของตัวอักษร สีของฉลาก ที่อ่านง่าย ชัดเจน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางตำแหน่งของข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับการอนุญาต และไม่ทำให้ความหมาย เปลี่ยนไปจากเดิม  การเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อกับผู้ผลิต นำเข้า หรือ จัดจำหน่าย  การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบาร์โค้ด สัญลักษณ์ภาชนะ บรรจุ และการรีไซเคิลภาชนะบรรจุ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การเพิ่มหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย เกี่ยวกับศาสนา เช่น เครื่องหมายฮาลาล  การเพิ่มข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬา  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับราคาสินค้า 2. อาหารตาม 4.1 ของข้อ 4 ที่ผลิตจากสถานที่ผลิต ไม่เข้าข่ายโรงงานและอาหารตาม 4.2.1 และ 4.3.1 ของข้อ 4 ที่ผลิตหรือนำเข้า ให้ยื่นคำขอ ตามแบบ สบ.4 3. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียด เกี่ยวกับอาหาร ให้ผู้อนุญาตกรอกรายการให้ครบ พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานในส่วนท้ายคำขอตาม แบบ สบ.4

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลข สารบบอาหาร ( ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google