งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาวันที่ 24 สิงหามคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ *** ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ ทางการสาธารณสุขที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบ พ. ศ.2538 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2538*** วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ อันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรค สอง ซึ่งอยู่นอกรายชื่อของประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความใน มาตรา 36 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535

3 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 1. ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าซึ่ง วัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายตามแบบ วอ./ สธ 1 พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุใน แบบดังกล่าว 2. ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา หรือหน่วยงานที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยากำหนด

4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 3. เมื่อเห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายตามแบบ วอ./ สธ 2 ให้กับผู้ ยื่นคำขอ 4. ในกรณีที่จำเป็นต้องผลิตหรือ นำเข้าซึ่งตัวอย่างวัตถุอันตรายที่จะ ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือต้อง นำเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอื่น เพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะ ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้ผู้ขอ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายยื่นคำขอ อนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งตัวอย่าง วัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ วอ./ สธ 8

5 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 5. เมื่อเห็นสมควรพนักงานเจ้าหน้าที่ จะออกใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุ อันตรายตามแบบ วอ./ สธ 9 หรือ ใบอนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุ อันตรายตามแบบ วอ./ สธ 10 6. ตัวอย่างวัตถุอันตรายที่ได้รับ อนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าต้องแสดง ฉลากไว้ที่หีบห่อบรรจุหรือภาชนะ บรรจุ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

6 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 6.1 ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ ( ถ้ามี ) 6.2 ชื่อสามัญตามระบบ ISO ( ถ้ามี ) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ 6.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ของวัตถุอันตราย และ CAS No. ( ถ้ามี ) ในกรณีที่เป็น สารเคมีให้ระบุชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรืออื่น ๆ 6.4 อัตราส่วนผสมของวัตถุอันตราย

7 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 6.5 ผู้ผลิตและแหล่งผลิต 6.6 ข้อความ “ ตัวอย่างวัตถุอันตราย เพื่อการขอขึ้นทะเบียน 6.7 คำเตือน 6.8 ขนาดบรรจุ 7. ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือรายการ อื่นในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้ ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ สธ 6

8 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 8. การขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย ให้ผู้รับ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายยื่นคำขอต่ออายุตามแบบ วอ./ สธ 7

9 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการ นำไปปฏิบัติ 9. แนบท้ายประกาศ คำขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 1) / ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย ( ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 2 ) / คำขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 6) / คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 7) / คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า ตัวอย่างวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 8) / ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 9) / ใบอนุญาตนำเข้า ตัวอย่างวัตถุอันตราย ( วอ./ สธ 10)

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google