งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฏกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฏกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฏกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2537

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิตนำ ส่งออก หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในท้าย กฎกระทรวงจำนวน 2 ชุดดังต่อไปนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ คำขออนุญาตให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ - คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.1 - คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.3 - คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.5 - คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.7 - คำขอต่ออายุวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.9 ใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ - ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 2 - ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 4 - ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 6 - ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ ใช้ วอ. 8

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฏกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google