งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฏกระทรวง (พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฏกระทรวง (พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฏกระทรวง (พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2537

2 สรุปสาระสำคัญ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิตนำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในท้ายกฎกระทรวงจำนวน 2 ชุดดังต่อไปนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
คำขออนุญาตให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ - คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.1 - คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.3 - คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.5 - คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.7 - คำขอต่ออายุวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.9 ใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ - ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 2 - ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 4 - ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 6 - ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 8

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฏกระทรวง (พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google