งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  2. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  3. เกณฑ์การพิจารณาคำขอแก้ไข ใบอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศนี้กำหนด - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใน เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้ น้ำบาดาล

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอก เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาล การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำ บาดาล - การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบาย น้ำลงบ่อน้ำบาดาล

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ แนบท้าย - คำขอแก้ไขใบอนุญาต แบบ นบ./ ๒๐ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล ) 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ( แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ( แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ( แก้ไขปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาล ) - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ( แก้ไขชนิดเครื่องสูบ หรือขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของ ท่อดูด ) 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ - แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ( แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบาย ลงบ่อน้ำบาดาล ) 6

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือได้ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่ การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ. 2520 หรือรายละเอียดที่อยู่ของ สถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลได้มีการ เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยื่นคำขอแก้ไข ใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำ บาดาลนั้น ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอ ต้องแสดงรายละเอียด ตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอและส่งเอกสาร หลักฐานพร้อมคำขอ

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 พร้อมกับการยื่นคำขอ

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google