งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บ ภาษีสุรา ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บ ภาษีสุรา ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บ ภาษีสุรา ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2

3

4

5

6

7 งดเว้น เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำ หรือไม่ดำเนินการตามปกติ ยกเว้น ไม่เกี่ยวด้วย กันเอาออก ยอมให้เป็น พิเศษ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ 1. การบริหารงานสุราชุมชน ก่อสร้างสถานที่ ทำสุรา ลงนามและยกเลิก สัญญา ปรับตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493

21 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ 1. การบริหารงานสุราชุมชน ( ต่อ ) ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 ออกใบอนุญาตทำและ ขายสุรา พักใช้หรือเพิกถอน ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต

22 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ 1. การบริหารงานสุราชุมชน ( ต่อ ) ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุรา การนำสุรา ออกจำหน่าย

23 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 2. การให้ใช้ฉลากและภาชนะบรรจุ สุราส่งออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 ( พ. ศ. 2502) กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 ( พ. ศ. 2521)

24 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 3. การยกเว้นและคืนภาษีสุรา ไม่ เกิน 1 ล้านบาท กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 ( พ. ศ. 2502) กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 ( พ. ศ. 2521) กฎกระทรวงกำหนดวิธีการ และ เงื่อนไขการขอคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่ สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ. ศ. 2547 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยแนวปฏิบัติ ในการขอคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่ม ต่อไป พ. ศ. 2547

25 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 4. การออกใบอนุญาตให้ขนสุรา มาตรา 13 เฉพาะสุราที่ส่งไปทำการตรวจ วิเคราะห์

26 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 5. การตัดยอดน้ำสุราในบัญชี โรงงานสุรา

27 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 6. การทำลายสุราแปรสภาพ โดยไม่ประสงค์ จะคืนค่าภาษีสุรา

28 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 7. การนำเข้าหรือนำเข้า เพื่อส่งออก ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่า ด้วยการขออนุญาตและการออก ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน ราชอาณาจักร

29 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 8. การส่งออก

30


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บ ภาษีสุรา ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google