งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ สมควรให้มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ใดประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตาม ประเภทหรือชนิดของโรงงานดังบัญชีท้าย ประกาศนี้ ให้ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน หรือคำขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี โดยให้โรงงานในเขตกรุงเทพฯ ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานใน จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาที่สำคัญดังนี้ - ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของ โครงการ, ข้อมูลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระดับความรุนแรงของการ ประกอบกิจการโรงงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น - ด้านความปลอดภัย ได้แก่ การประเมินและ วิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากโรงงานในแต่ละด้าน, จัดทำมาตรการควบคุมป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลด ผลกระทบจากการประเมินและวิเคราะห์อันตราย และ จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อ จัดทำแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับโรงงานที่ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขต ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุนที่ได้จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติแล้ว

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. แนบท้ายบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมเรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับ การศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย พ. ศ. 2552

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google