งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคา 2552

2 สาระสำคัญ ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.ผู้ใดประสงค์ที่จะผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ ให้ยื่นคำขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ ตามแบบ ป.ส. 1 ก ท้ายระเบียบนี้แทน 2.ผู้ใดประสงค์ที่จะผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ ให้ยื่นคำขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ ตามแบบ ป.ส. 1 ข ท้ายระเบียบนี้ 3.ผู้ใดประสงค์ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีให้ยื่นคำขออนุญาต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ตามแบบ ป.ส. 1 ค ท้ายระเบียบนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4.ผู้ใดประสงค์ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ให้ยื่นคำขออนุญาต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ตามแบบ ป.ส. 1 ง ท้ายระเบียบนี้ 5.ผู้ใดประสงค์ที่จะกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ให้ยื่นคำขออนุญาต กระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ตามแบบ ป.ส. 2 ท้ายระเบียบนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
6.ผู้ใดประสงค์ที่จะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได้ ให้ยื่นคำขออนุญาต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได้ ตามแบบ ป.ส. 3 ก ท้ายระเบียบนี้ 7.ผู้ใดประสงค์ที่จะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลัง ให้ยื่นคำขออนุญาต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลัง ตามแบบ ป.ส. 3 ข ท้ายระเบียบนี้

6 8.ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้แบบหนังสือมอบ อำนาจตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนด ตามแบบ ป.ส. 01 ม ท้ายระเบียบนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google