งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่า ด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู จากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่า ด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู จากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่า ด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู จากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณู จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคา 2552

2 สาระสำคัญ ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอย ได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิด รังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและ พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ. ศ. 2552 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ใดประสงค์ที่จะผลิต มีไว้ใน ครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ ให้ ยื่นคำขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ ตามแบบ ป. ส. 1 ก ท้ายระเบียบนี้แทน 2. ผู้ใดประสงค์ที่จะผลิต มีไว้ใน ครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ ให้ ยื่นคำขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ ตามแบบ ป. ส. 1 ข ท้ายระเบียบนี้ 3. ผู้ใดประสงค์ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่อง กำเนิดรังสีให้ยื่นคำขออนุญาต มีไว้ใน ครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณู จากเครื่องกำเนิดรังสี ตามแบบ ป. ส. 1 ค ท้ายระเบียบนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. ผู้ใดประสงค์ที่จะมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่อง ปฏิกรณ์ปรมาณู ให้ยื่นคำขออนุญาต มีไว้ ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งพลังงานปรมาณู จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ตามแบบ ป. ส. 1 ง ท้ายระเบียบนี้ 5. ผู้ใดประสงค์ที่จะกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ให้ยื่นคำ ขออนุญาต กระทำด้วยประการใด ๆ แก่ วัสดุต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติในทางเคมี ตามแบบ ป. ส. 2 ท้ายระเบียบนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 6. ผู้ใดประสงค์ที่จะนำหรือสั่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอก ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได้ ให้ยื่นคำ ขออนุญาต นำหรือสั่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอก ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุพลอยได้ ตามแบบ ป. ส. 3 ก ท้ายระเบียบนี้ 7. ผู้ใดประสงค์ที่จะนำหรือสั่งเข้ามาใน ราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอก ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ ต้นกำลัง ให้ยื่นคำขออนุญาต นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออก นอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือ วัสดุต้นกำลัง ตามแบบ ป. ส. 3 ข ท้าย ระเบียบนี้

6 8. ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตใช้แบบหนังสือมอบ อำนาจตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนด ตามแบบ ป. ส. 01 ม ท้ายระเบียบนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่า ด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู จากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google