งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กันยายน 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ ออกประกาศกำหนดรายการข้อมูลเอกสาร และหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย อันเป็นเกณฑ์การส่งข้อมูลเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาขอ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

3 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ส่ง เอกสารและหลักฐานตามแบบ วอ./ สธ 1 โดยรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตาม ท้ายประกาศนี้ (1) วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาไม่เคยรับขึ้นทะเบียน (1.1) วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ให้จัดส่งข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการ ** ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 7 (1.2) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่ง สำเร็จรูป ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามรายการ ** ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7

4 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาได้เคยรับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว (2.1) วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตาม รายการ ** ข้อ 2, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 7 (2.2) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป ให้ จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายตามรายการ ** ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7

5 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนรายการใด ไม่อาจระบุได้โดยสภาพหรือลักษณะของวัตถุ อันตรายนั้น หรือสภาพการใช้ไม่มีความ จำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าว หรือไม่ สามารถระบุได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ ให้ยกเว้นได้

6 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ต้อง ส่งผลการทดสอบประสิทธิภาพตามข้อ 3.5 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และมีสารสำคัญ ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลการ วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญท้ายประกาศนี้ ให้ จัดส่งผลการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญตาม ข้อ 3.6 ของรายการข้อมูลเอกสารและ หลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

7 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

8 # ** รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 1. ข้อมูลของสาระสำคัญ 2. ข้อมูลของวัตถุดิบที่เป็นเทคนิคอลเกรด 3. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่ง สำเร็จรูป 4. การบรรจุ 5. สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อื่น ให้ส่ง ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้นำเข้าให้ส่งหนังสือ รับรองการจำหน่าย และผู้ผลิตให้ส่งสำเนา ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนของวัตถุอันตราย

9 # ** รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย ( ต่อ ) 6. สำเนาใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุ อันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน กรณีเป็น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องส่งวิเคราะห์หรือ ทดสอบประสิทธิภาพประกอบการขึ้นทะเบียน ( ยกเว้นคำขอขึ้นทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อน ประกาศฯ นี้ใช้บังคับ ) 7. ตัวอย่างวัตถุอันตราย ตัวอย่างภาชนะบรรจุ หรือเอกสารภาพถ่ายแสดงลักษณะภาชนะ บรรจุ การหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุ ใน กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้น ทะเบียน

10 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google