งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กันยายน 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กันยายน 2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กันยายน 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย อันเป็นเกณฑ์การส่งข้อมูลเอกสารและหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ส่งเอกสารและหลักฐานตามแบบ วอ./สธ 1 โดยรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ (1) วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยรับขึ้นทะเบียน (1.1) วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามรายการ** ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 7 (1.2) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามรายการ** ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(2) วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เคยรับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว (2.1) วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามรายการ** ข้อ 2, ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 7 (2.2) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป ให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามรายการ** ข้อ 3,ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ทั้งนี้ ข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนรายการใดไม่อาจระบุได้โดยสภาพหรือลักษณะของวัตถุอันตรายนั้น หรือสภาพการใช้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าว หรือไม่สามารถระบุได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ให้ยกเว้นได้ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลการทดสอบประสิทธิภาพตามข้อ 3.5 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และมีสารสำคัญตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญท้ายประกาศนี้ ให้จัดส่งผลการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญตามข้อ 3.6 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

8 ** รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
1.ข้อมูลของสาระสำคัญ 2.ข้อมูลของวัตถุดิบที่เป็นเทคนิคอลเกรด 3.ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป 4.การบรรจุ 5.สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อื่น ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้นำเข้าให้ส่งหนังสือรับรองการจำหน่าย และผู้ผลิตให้ส่งสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนของวัตถุอันตราย สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

9 ** รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ต่อ)
** รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ต่อ) 6.สำเนาใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องส่งวิเคราะห์หรือทดสอบประสิทธิภาพประกอบการขึ้นทะเบียน (ยกเว้นคำขอขึ้นทะเบียนที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศฯ นี้ใช้บังคับ) 7.ตัวอย่างวัตถุอันตราย ตัวอย่างภาชนะบรรจุ หรือเอกสารภาพถ่ายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุ การหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียน สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

10 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google