งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือ แพทย์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือ แพทย์ พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือ แพทย์ พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์ ให้ใช้แบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้  1. คำขอจดทะเบียนสถานประกอบการ ผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ ส. ผ. 1  2. ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์ ตามแบบ บ. ส. ผ. 1  3. คำขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถาน ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ตาม แบบ ส. ผ. 2

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. คำขอย้าย เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ ส. ผ. 3  5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต เครื่องมือแพทย์ ตามแบบ ส. ผ. 4  6. คำขอรับใบแทนใบจดทะเบียนสถาน ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ตาม แบบ ส. ผ. 5  แนบท้าย แบบ ส. ผ. 1/ แบบ บ. ส. ผ. 1 / แบบ ส. ผ. 2/ แบบ ส. ผ. 3 / แบบ ส. ผ. 4 / แบบ ส. ผ. 5

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือ แพทย์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google