งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ • ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ •1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ 2,000 บาท •2. ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย • คิดตามกำลังการผลิตต่อปี ดังต่อไปนี้ • ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท • ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท • ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท • ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย • คิดตามปริมาณการนำเข้าต่อปี ดังต่อไปนี้ • ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท • ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท • ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท • ง. ตั้งแต่หนึ่ง 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย • คิดตามปริมาณส่งออกต่อปี ดังต่อไปนี้ • ก. ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท • ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท • ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง •100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท • ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย • ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตันต่อปี •1. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ไม่ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท •2. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป • แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท •3. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป • แต่ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท •4. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึง •50 เมตริกตันต่อปี •1. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท •2. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป • แต่ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท •3. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ • ค. ตั้งแต่ห้า 10 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี • แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตันต่อปี •1 ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท •2 ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา • ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท • ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี ฉบับละ 3,000 บาท

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ •6. ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ 300 บาท •7. ใบอนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ 300 บาท •8. ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับ ละ 1,000 บาท •9. ใบแทนใบอนุญาตตาม (2) (3) (4) • และ (5) ฉบับละ 500 บาท •10. ใบแทนใบอนุญาตตาม (6) และ (7) ฉบับละ 200 บาท •11. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน • วัตถุอันตรายครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม • สำหรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ •12. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ • ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google