งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง การเกษตรพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง การเกษตรพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง การเกษตรพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ. ศ. 2552 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดให้วัตถุอันตรายแต่ละชนิดขึ้นทะเบียนได้ สูตร (formulation) ละไม่เกิน 1 ความเข้มข้น เว้นแต่มี ผลการทดลองทางวิชาการที่แสดงความแตกต่างใน วิธีการใช้ให้เห็นได้ชัดเจน 2. กำหนดให้ขนาดบรรจุวัตถุอันตรายให้ใช้ระบบเมตริก และให้กำหนดน้ำหนัก หรือปริมาณสุทธิของวัตถุ อันตรายดังนี้ 2.1 ของแข็ง - น้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องเป็น จำนวนเต็ม เช่น 2,3,4 หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - น้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 50 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ขนาด น้ำหนักสุทธิ คือ 50, 100, 250, 500 และ 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม ) 2.2 ของเหลว - ปริมาณสุทธิมากกว่า 1 ลิตรขึ้นไป ต้องเป็นจำนวน เต็ม เช่น 2, 3, 4 หรือ 5 ลิตร เป็นต้น - ปริมาณสุทธิตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ถึง 1 ลิตร ปริมาณ สุทธิคือ 50, 100 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร )

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. วัตถุอันตรายที่นำเข้าจากต่างประเทศและ เป็นวัตถุอันตรายสำเร็จรูป ไม่มีการบรรจุใหม่ ให้ ใช้ขนาดบรรจุเดิมได้ 4. การส่งออกวัตถุอันตรายในสูตรและความ เข้มข้นที่แตกต่างจากวัตถุอันตรายที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อการส่งออก จำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อได้รับการขึ้น ทะเบียนแล้วใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก จะออกให้ตามปริมาณที่ผลิต นำเข้า และส่งออก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปริมาณการ ผลิต นำเข้า และส่งออกวัตถุอันตรายนั้นทุกครั้ง

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง การเกษตรพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google