งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและการ พิจารณานำเข้ายา. การตรวจสอบนำเข้ายา สามารถเข้าใจขั้นตอนการ ตรวจสอบ จำแนกชนิดของสินค้าได้ว่าเป็น ยา แผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพร หรือเภสัชเคมีภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและการ พิจารณานำเข้ายา. การตรวจสอบนำเข้ายา สามารถเข้าใจขั้นตอนการ ตรวจสอบ จำแนกชนิดของสินค้าได้ว่าเป็น ยา แผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพร หรือเภสัชเคมีภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและการ พิจารณานำเข้ายา

2 การตรวจสอบนำเข้ายา สามารถเข้าใจขั้นตอนการ ตรวจสอบ จำแนกชนิดของสินค้าได้ว่าเป็น ยา แผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพร หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ เป็นการนำเข้าโดยใบอนุญาตฯ

3 ผู้นำเข้ายื่นเอกสารและ ตัวอย่างสินค้า รับบัตรคิว พบเจ้าหน้าที่ ผลการตรวจสอบ / พิจารณา ถูกต้อง ไม่เก็บตัวอย่าง ตรวจปล่อย สุ่มเก็บตัวอย่าง บันทึกเก็บตัวอย่าง ตรวจปล่อย ไม่ถูกต้อง เอกสารไม่สมบูรณ์ / ผลิตภัณฑ์ระบบกักกัน บันทึกอายัด ( ห้ามจำหน่าย ) ตรวจปล่อยโดยมี เงื่อนไข ตามที่อายัด ( ห้าม จำหน่าย ) ถอนอายัดเมื่อแก้ไข เรียบร้อยแล้ว ( จำหน่ายได้ ) ไม่ปลอดภัย / ฝ่าฝืน กฎหมาย ห้ามนำเข้า บันทึกแจ้งกรมศุลกากร

4 คำนิยาม ยาแผนปัจจุบัน หมายถึงยาที่มุ่งหมายสำหรับ ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การ ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัด โรคสัตว์ ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับ ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือ การบำบัดโรคสัตว์ซึ่งอยู่ในตำรายาแผน โบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เภสัชเคมีภัณฑ์ หมายถึง สารอินทรีย์เคมี หรื ออนินทรีย์เคมี ซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยา

5 เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หมายถึง สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมี ทั้งที่เป็น สารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่ จะนำมาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยา สำเร็จรูป ฉลาก หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือ หีบห่อบรรจุยา เอกสารกำกับยา หมายรวมถึงกระดาษหรือ วัตถุอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมาย รอย ประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับยา ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุยา

6 ใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา ในราชอาณาจักร ( แบบ น. ย.2) สำหรับการ นำเข้ายาแผนปัจจุบัน เภสัชเคมีภัณฑ์ ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาใน ราชอาณาจักร ( แบบ ย. บ.2) สำหรับการนำเข้ายาแผน โบราณ ยาสมุนไพร คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ( แบบ น. ย.8) สำหรับการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน, ( แบบ ย. บ.5) สำหรับการนำเข้ายาแผนโบราณ คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน / แผนโบราณ เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อการวิจัย ( แบบ น. ย. ม.1) เพื่อการวิเคราะห์ ( แบบ น. ย. ม.2) เพื่อการจัดนิทรรศการ ( แบบ น. ย. ม.3) เพื่อบริจาคเพื่อการกุศล ( แบบ น. ย. ม.4) สำหรับการนำเข้ายาเพื่อ บริจาคเพื่อการกุศล

7 การพิจารณาอนุญาต นำเข้ายา 1. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2. เพื่อใช้ในการเกษตร 3. เพื่อใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ สำหรับการ วิจัย การวิเคราะห์ 4. การนำเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัช กรรม

8

9 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบ น. ย. ด. และรายการแนบท้าย น. ย. ด. ใบอนุญาตนำสั่งยาฯ เอกสารมอบอำนาจให้กระทำการแทน เอกสารการนำเข้า ได้แก่ ใบขน, Invoice, Bill of Lading หรือ Airway Bill ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ตัวอย่างยา ฉลาก


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและการ พิจารณานำเข้ายา. การตรวจสอบนำเข้ายา สามารถเข้าใจขั้นตอนการ ตรวจสอบ จำแนกชนิดของสินค้าได้ว่าเป็น ยา แผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพร หรือเภสัชเคมีภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google