งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำบาดาล พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้ (1) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ ใช้แบบ นบ.1 (2) คำขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล ให้ใช้ แบบ นบ.2  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานตามแบบ นบ.7

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google