งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2557

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้ (1) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.1 (2) คำขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.2 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ.7

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google