งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ. ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2543

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุ อันตรายให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./ อก.1 ท้ายประกาศนี้ พร้อม เอกสารและหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1.1 ข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบ วอ./ อก.3 ท้ายประกาศนี้หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือตาม ข้อกำหนดระบบ GHS 1.2 ข้อกำหนดของวัตถุอันตราย 1.3 เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงลักษณะภาชนะ บรรจุวัตถุอันตราย 1.4 เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงการบรรจุหีบห่อ หรือผูกมัด ( ถ้ามี ) 1.5 รายงานผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากลหรือตามที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนด หรือเอกสารยืนยันข้อกำหนดของวัตถุอันตรายนั้น

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้ ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปฏิทินแห่งปีที่ 6 นับแต่ปีที่ ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 3. ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอต่ออายุตามแบบ วอ./ อก.4 ท้ายประกาศนี้ 4. หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายประสงค์จะแก้ไขรายการในใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ / อก.8 ท้ายประกาศนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. การยื่นคำขอเรื่องการผลิตหรือนำเข้าซึ่ง วัตถุอันตราย, การต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย และการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม หรือยื่น ณ สถานที่ใดที่กระทรวง อุตสาหกรรมกำหนด 6. การขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย ให้ผู้รับใบสำคัญยื่นคำขอภายใน 90 วัน ก่อนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้น อายุ

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google