งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรม วิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 8) พ. ศ. 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 ในหมายเหตุ คำขอ อนุญาตทำการทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุ อันตรายทางการเกษตรเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดลองพิษ ตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร แนบท้าย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “2. ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือ OECD ตามหลักการ GLP ด้านสารพิษตกค้าง ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือ OECD ตามหลักการ GLP ด้านสารพิษตกค้าง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ ขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google