งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 8) พ.ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มีนาคม 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 ในหมายเหตุ คำขออนุญาตทำการทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อการขอขึ้นทะเบียน ในหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดลองพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “2. ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC หรือ OECD ตามหลักการ GLP ด้านสารพิษตกค้าง”

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC หรือ OECD ตามหลักการ GLP ด้านสารพิษตกค้าง

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google