งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือ ระเบียบนี้มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การ ดำเนินการไว้ ให้คณะกรรมการควบคุม เป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ คณะกรรมการควบคุมให้ถือเป็นที่สุด

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดอำนาจ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการ เปรียบเทียบให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 1. คณะกรรมการควบคุม มีอำนาจเปรียบเทียบได้ทั่ว ราชอาณาจักร 2. คณะอนุกรรมการ 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ 4. พนักงานสอบสวน  ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบถือ หลักเกณฑ์และกำหนดเงินค่าปรับตามบัญชีอัตรา การเปรียบเทียบปรับ ( แบบ ปท.1 ) ท้ายระเบียบนี้  กรณีที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดยินยอมให้มี การดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ยื่นคำร้อง ( แบบ ปท.2 ) ต่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ จัดทำรายงาน เปรียบเทียบ ( แบบ ปท.3 ) ดังนี้ 1. ในเขตกรุงเทพฯ ให้จัดทำรายงานการ เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอ สำนักงานภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 2. ในเขตจังหวัดอื่น ให้จัดทำรายงานการ เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอ สำนักงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 3. ให้สำนักงาน รวบรวมรายงานผลการ เปรียบเทียบเพื่อจัดสถิติเกี่ยวกับผู้ต้องหา หรือผู้กระทำความผิด จำนวนคดี จำนวน เงินค่าปรับ จำนวนเงินส่งคลัง พร้อม รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมทราบ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แนบท้าย บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบ ท้ายระเบียบคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ( แบบ ปท.1)/ คำร้องขอให้เปรียบเทียบ ( แบบ ปท.2) / แบบรายงานเปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ( แบบ ปท.3)

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google