งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มิถุนายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือระเบียบนี้มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการไว้ ให้คณะกรรมการควบคุมเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมให้ถือเป็นที่สุด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดอำนาจ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 1. คณะกรรมการควบคุม มีอำนาจเปรียบเทียบได้ทั่วราชอาณาจักร 2. คณะอนุกรรมการ 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ 4. พนักงานสอบสวน ในการเปรียบเทียบ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบถือหลักเกณฑ์และกำหนดเงินค่าปรับตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับ (แบบ ปท.1 ) ท้ายระเบียบนี้ กรณีที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดยินยอมให้มีการดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ยื่นคำร้อง (แบบ ปท.2 ) ต่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ จัดทำรายงานเปรียบเทียบ (แบบ ปท.3 ) ดังนี้ 1. ในเขตกรุงเทพฯ ให้จัดทำรายงานการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอสำนักงานภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 2. ในเขตจังหวัดอื่น ให้จัดทำรายงานการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเสนอสำนักงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 3. ให้สำนักงาน รวบรวมรายงานผลการเปรียบเทียบเพื่อจัดสถิติเกี่ยวกับผู้ต้องหา หรือผู้กระทำความผิด จำนวนคดี จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินส่งคลัง พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมทราบ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้าย บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ (แบบ ปท.1)/ คำร้องขอให้เปรียบเทียบ (แบบ ปท.2) / แบบรายงานเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ (แบบ ปท.3)

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google