งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ( พ. ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารประเภทควบคุม การใช้ตามมาตรา 32 (2) 1. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม 2. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 3. อาคาร สำหรับใช้เป็นหอประชุม 4. อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำ การ 5. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม 6. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา 7. อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก 8. อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 9. อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 (2) 2. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรือ ธุรกิจ ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 3. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้า ปลีกค้าส่ง ได้แก่ อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขาย ปลีก หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้า อุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตร ขึ้นไป 4. อาคารสำหรับใช้เป็นหอประชุม ได้แก่ อาคารที่ใช้ เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตร ขึ้นไป

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. อาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ ที่ มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 6. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน 7. อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ 8. อาคารสำหรับใช้เป็น หอพัก ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นหอพักตาม กฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีลักษณะเป็นอาคาร ขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 55

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 8. อาคารสำหรับใช้เป็นหอพัก ได้แก่ อาคารสำหรับใช้ เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักที่มีลักษณะเป็น อาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 55 9. อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะ เป็นอาคารขนาดใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 10. อาคารสำหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย ได้แก่ อาคารที่ ใช้เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 11. ในการคิดคำนวณพื้นที่ ให้นำพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและ อยู่ภายในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย ในกรณีที่พื้นที่ ตามวรรคหนึ่งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว ให้นำพื้นที่ที่ เกี่ยวเนื่องกับกิจการในแต่ละห้องหรือแต่ละคูหามา คำนวณรวมกัน

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ. ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google