งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนสิทธิตามใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนสิทธิตามใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนสิทธิตามใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่ 22 เมษายน 2552

2 สาระสำคัญ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการ ประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาต ผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาต ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่ง ก๊าซธรรมชาติใบอนุญาตจัดหาและค้าส่ง ก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซ ธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพ ก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ โดย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 2. กำหนดผู้รับโอนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงานว่าด้วย การขอรับใบอนุญาตและ การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2551

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. กำหนดผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอน สิทธิตามใบอนุญาตไปให้บุคคลอื่น ให้ยื่น คำขอโดยระบุประเภทของกิจการพลังงาน ที่ประสงค์จะโอนให้ชัดเจนต่อสำนักงาน หรือสำนักงานประจำเขตแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำ ขอ ดังต่อไปนี้ - สำเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานที่ต้องการโอน - ชื่อและที่อยู่หรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของผู้โอนและผู้รับโอน - หนังสือบริคณห์สนธิของผู้รับโอน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการโอน สิทธิตามใบอนุญาตที่มีต่อสิทธิและหน้าที่ เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานของผู้ โอนและผู้รับโอน - หนังสือระบุเหตุผลและความจำเป็นใน การโอนโดยละเอียด ชัดเจน และเข้าใจได้ - รายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการ พลังงาน เช่นคุณภาพการประกอบการ ผลกระทบแก่ผู้ใช้พลังงาน ต้นทุนและ อัตราค่าบริการ - เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. เมื่อสำนักงานได้รับคำขอโอนสิทธิตาม ใบอนุญาตแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้รับโอนตามข้อ 2 พร้อมทั้งเอกสารหรือ หลักฐานตามข้อ 3 พร้อมทั้งจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบกรณีการโอนสิทธิ ตามใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วัน ( อาจว่าจ้างให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน ประเมินผลกระทบแทนได้ ) 5. สำนักงานประกาศคำขอโอนสิทธิตาม ใบอนุญาต ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง น้อย 1 ฉบับเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สำนักงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่อาจ ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็น เวลาอย่างน้อย 15 วัน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 6. สำนักงานจัดทำความเห็น พร้อมทั้ง รายงานการประเมินผลกระทบกรณีการ โอนสิทธิตามใบอนุญาต และความคิดเห็น ของประชาชน หรือผู้ที่อาจได้รับ ผลกระทบ ( ถ้ามี ) เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาภายใน 7 วัน 7. ให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอให้แล้ว เสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับ รายงานการประเมินผลกระทบกรณีการ โอนสิทธิตามใบอนุญาต ถ้าการพิจารณา ยังไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการขยายได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ แต่ ต้องบันทึกเหตุผลในการขยายระยะเวลา ไว้ทุกครั้ง

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 8. สำนักงานทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาการโอนสิทธิตามใบอนุญาตของ คณะกรรมการแก่ผู้โอนและผู้รับโอน โดย ต้องระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนและ ผู้รับโอน ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ ที่ คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม ( ถ้ามี ) รวมทั้งอาจกำหนดมาตรการอย่างใดอย่าง หนึ่งเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความ เหมาะสมและจำเป็น พร้อมทั้งระยะเวลาใน การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฉบับใหม่

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนสิทธิตามใบอนุญาต การประกอบกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google