งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ จำนวน 1ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3122 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการตรวจประเมินระบบการบริหารคุณภาพ และ/หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเลขที่ มอก, ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546

3 สรุปสาระสำคัญ 2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ มาตรฐานเลขที่ มอก ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
มาตรฐานนี้เป็นแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก ตามท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานการตรวจประเมิน การวางแผนและการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการ รวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับความสามารถและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมิน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google