งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจ ประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 จำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3122 ( พ. ศ. 2546) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการ ตรวจประเมินระบบการบริหารคุณภาพ และ / หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เลขที่ มอก,19011-2546 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  2. กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางการตรวจ ประเมินระบบการจัดการ มาตรฐานเลขที่ มอก.19011-2556 ดังรายละเอียดท้าย ประกาศนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  มาตรฐานนี้เป็นแนวทางการตรวจประเมิน ระบบการจัดการ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.19011-2546 ตามท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการ วางแผนงานการตรวจประเมิน การวางแผน และการดำเนินการตรวจประเมินระบบการ จัดการ รวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับ ความสามารถและการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินและคณะ ผู้ตรวจประเมิน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 ( พ. ศ. 2556) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google