งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอน ภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอน ภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอน ภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 สาระสำคัญ ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่าย โอนภารกิจงานควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 พ. ศ. 2552 ข้อ 1.4 (7) และใช้ความ ต่อไปนี้แทน ประกาศนี้ให้ใช้ บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 สาระสำคัญ ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่าย โอนภารกิจงานควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 พ. ศ. 2552 ข้อ 1.4 (7) และใช้ความ ต่อไปนี้แทน ประกาศนี้ให้ใช้ บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4 สาระสำคัญ 7. การทดสอบและตรวจสอบถัง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และ อุปกรณ์ตามวาระ (7.1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจ พลังงาน หรือสำนักงาน พลังงาน จังหวัด แล้วแต่กรณี

5 สาระสำคัญ (7.2) กรมธุรกิจพลังงาน หรือ สำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่ กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไป ดำเนินการตาม (2)

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอน ภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google