งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก จากโรงงานพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก จากโรงงานพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก จากโรงงานพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและ ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก โรงงาน พ. ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ. ศ. 2551 2. โรงงานตามประเภทหรือชนิดของ โรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ " บัญชี ท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและ ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก โรงงาน พ. ศ. 2553"

3 3 สรุปสาระสำคัญ กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวไม่ สมบูรณ์ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานให้ สมบูรณ์ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับ แจ้งผ่านระบบการรายงานด้วย อิเลคทรอนิกส์

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. การรายงานมลพิษน้ำในแบบ รว. 2 ให้ใช้ผล ตรวจวัดจริงในการรายงาน โดยต้องมีพารามิเตอร์ อย่างน้อย ดังนี้ ก ) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ข ) โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ำเสีย

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. การรายงานมลพิษอากาศในแบบ รว. 3 ให้ใช้ผล ตรวจวัดจริงในการรายงาน หรือใช้ค่าการคำนวณ กรณีเป็นการระบายในลักษณะฟุ้งกระจาย (Fugitive Emission) และในกรณีโรงงานที่ได้รับ อนุญาตก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้อาจใช้ค่าที่ เทียบเคียงผลการตรวจวัดในสภาวะเดียวกัน กรณีไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากปัญหาด้าน เทคนิค หรือใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณตามวิธีที่ สากลยอมรับ โดยต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังนี้ ก ) ค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) ข ) สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตาม ชนิดหรือประเภทโรงงาน

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษต้องทำการ ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทาง ราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. การรายงานตามแบบรายงาน รว. 1 รว. 2 และ รว. 3 ให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยค่าที่ได้จากการ ตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนมกราคมถึง เดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่รายงานงวดที่ 1 และค่าที่ได้ จากการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้รายงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก จากโรงงานพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google