งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551

2 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป

3 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551 สรุปสาระสำคัญ 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้ผู้ ประกอบกิจการรับบำบัดและกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติ เป็นการเฉพาะ

4 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551 การนำไปปฏิบัติ 1. ของเสียอันตรายตามบัญชีรายการท้าย ประกาศฉบับนี้ ต้องกำจัดโดยวิธีการ เผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรม เฉพาะสำหรับของเสียอันตราย 2. ห้ามไม่ให้นำของเสียอันตราย นอกเหนือจากบัญชีรายการตามข้อ 2 มากำจัดโดยวิธีการเผาทำลายในเตา ปูนซีเมนต์ และเตาเผาปูนขาว เว้นแต่ ผู้ประกอบการรับกำจัดจะส่งรายละเอียด ข้อมูลกระบวนการกำจัดต่างๆ ให้กรม โรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและ พิจารณาเห็นชอบก่อน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google